332. Uitbreiding stortlocatie Skinkeskâns

De voorgenomen activiteit betreft de uitbreiding van de stortcapaciteit van de afvalberging.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-01-1991 Datum kennisgeving
28-01-1991 Ter inzage legging van de informatie
25-03-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
08-01-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-01-1992 Kennisgeving MER
09-01-1992 Ter inzage legging MER
13-07-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Op 18 september 1991 werd een concept van het MER besproken met de werkgroep van de Commissie. Op 4 februari 1992, tijdens de toetsing, vond een gesprek plaats tussen bevoegd gezag, initiatiefnemer en Commissie. Dit had als gevolg dat de provincie de Commissie op 21 februari 1992 een Nadere Toelichting zond, vergezeld van een Toelichting van de initiatiefnemer. Omdat deze toelichtingen naar de mening van de Commissie geen nieuwe informatie bevatten, volgde op 9 april 1992 een gesprek tussen de voorzitter van de Commissie en de betrokken gedeputeerde. Uiteindelijk werd het toetsingsadvies uitgebracht. Daarin stelde de Commissie dat het MER onvoldoende informatie bood over de bodemkundige en hydrologische aspecten, de nazorg en de controle. De Commissie constateerde echter tevens dat de inmiddels beschikbare ontwerp-vergunning en concept-voorschriften voor een belangrijk deel tegemoet kwamen aan de kritiek in het toetsingsadvies. Daarom drong zij niet aan op aanvulling van het MER.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wil van Duijvenbooden
Cees van Maanen

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: mr. Esther van Rosmalen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Skinkeskâns V.o.F.

Bevoegd gezag
Fryslan

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D00.1 uitbreiding stortplaats niet-gevaarlijk afval, m.e.r.-plicht tot 1999
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 11 apr 2019