3311. Bestemmingsplan buitengebied Zuidwest, gemeente Zeist

De gemeente Zeist wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor het zuidwestelijk deel van haar buitengebied. Het bestemmingsplan legt de huidige situatie in het gebied vast en er komt ook enige ruimte voor grondgebonden veehouderijen. Verder maakt het plan mogelijk dat er enkele nieuwe woningen kunnen worden gebouwd, in ruil voor de sloop van agrarische bebouwing. Voordat de gemeente Zeist besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Zeist heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
26-04-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-07-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten goed in beeld brengt. Uit het rapport blijkt dat de ontwikkelingsmogelijkheden die het plan biedt voor de landbouw effecten kunnen hebben op de omgeving, zoals op natuur, landschap en leefbaarheid. Vooral de uitstoot van stikstof kan leiden tot effecten op de beschermde natuurgebieden. De gemeente heeft daarom aanvullende maatregelen onderzocht om deze effecten te voorkomen. De Commissie vraagt nog aandacht voor de ambitie die de gemeente Zeist heeft om in 2030 geheel klimaatneutraal te zijn. Deze ambitie komt niet terug in het milieueffectrapport. De Commissie adviseert de gemeente om bij haar besluit aan te geven hoe het bestemmingsplan zich verhoudt tot het realiseren van haar duurzame energie ambitie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
dr. Roeland During
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zeist

Bevoegd gezag
Gemeente Zeist

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 04 jul 2018