3300. Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) drinkwater Gelderland

De Structuurvisie Ondergrond van het Rijk vraagt aan provincies om Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) aan te wijzen, zodat er onder alle omstandigheden voldoende drinkwater is, ook als de vraag tot 2040 groeit. Voor Gelderland gaat het om een extra capaciteit van maximaal 45 miljoen m3 drinkwater per jaar. Provinciale Staten van Gelderland wijzen de gebieden met bijbehorende bescherming aan in een provinciale verordening.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-03-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
25-06-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
07-05-2020 Advies uitgebracht
Tussentijds advies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds advies
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffectrapport voor Aanvullende strategische voorraden (ASV) voor drinkwater in Gelderland de mogelijke deelgebieden voor drinkwaterwinning centraal te stellen. Daaruit kunnen verschillende combinaties van drinkwaterbronnen en deelgebieden worden samengesteld die gezamenlijk voldoende capaciteit voor de drinkwaterwinning bieden. De provincie Gelderland heeft de Commissie gevraagd tussentijds te adviseren over de inhoud van het op te stellen milieueffectrapport.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om eerst een brede verkenning te doen naar mogelijke toekomstige drinkwaterbronnen. Dit zijn in de eerste plaats grondwaterbronnen, maar ook andere bronnen zoals oeverwater kunnen daarbij in beeld komen. Ga na of andere ruimtevragende functies zoals warmtekoude opslagsystemen daarmee te combineren zijn. Breng daarvoor alle functies driedimensionaal in kaart, zodat duidelijk wordt of functies elkaar in de weg kunnen zitten.
Als de potentiële bronnen en de combinatie van verschillende functies in beeld zijn, is duidelijk wat de bandbreedte voor de grondwaterreservering is. Dan kunnen vervolgens geschikte gebieden voor de ASV in Gelderland worden onderzocht, en kan ook worden bekeken op welke manier deze gebieden beschermd moeten worden om de toekomstige drinkwatervoorziening zeker te stellen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. ir. R. Speets
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C15.1 2018: infriltratie van water in de bodem of onttrekking grondwater alsmede wijziging of uitbreiding van bestaande infriltraties en onttrekkingen >=10 milj m3 pj

Bijgewerkt op: 15 sep 2021