3293. Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei: Dijktraject Thorn-Wessem

Het waterschap Limburg wil de dijk langs de Maas bij Thorn-Wessem versterken omdat deze niet meer voldoet aan de veiligheidseisen. Ook wil het maatregelen nemen voor de waterbergings- en afvoercapaciteit in de Maas en met beekherstel de waterkwaliteit verbeteren. Voordat over het project wordt besloten, wordt in twee fasen een milieueffectrapport opgesteld. Fase 1 vergelijkt de effecten van verschillende oplossingen. Het waterschap kiest hieruit een voorkeursoplossing. In fase 2 volgt dan het ontwerp en een gedetailleerde uitwerking van de milieueffecten. De provincie Limburg vroeg de Commissie het milieueffectrapport voor fase 1 van het project te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-02-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
29-05-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
05-10-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
22-01-2021 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies (milieueffectrapport fase 1)
Per dijksectie zijn verschillende oplossingen voor de dijkversterking en de waterberging onderzocht. Ook is naar verschillende varianten voor de ligging van de Thornerbeek gekeken. Uit deze onderzoeken kwam een voorkeursoplossing naar voren. De Commissie vindt de hierbij gemaakte keuzes niet allemaal goed onderbouwd. Voor het project zijn ambities voor de ruimtelijke kwaliteit bepaald. Vooral in het ‘deelgebied midden’ kan de dijkversterking en de verlegging van de Thornerbeek negatieve gevolgen hebben voor natuur en landschap. Zo worden voor de beekverlegging bomen en andere beplanting verwijderd, zonder dat duidelijk is wat daarvoor terug komt. Daardoor is nog niet duidelijk of de ambities voor de ruimtelijke kwaliteit gerealiseerd kunnen worden.
 
De Commissie adviseert om de inrichting van het deelgebied midden nader uit te werken en keuzes beter te onderbouwen, voordat over het voorkeursoplossing wordt besloten.


Advies reikwijdte en detailniveau
Op elk van de vier dijktrajecten zijn maatregelen nodig om de veiligheid te verbeteren en de afvoercapaciteit van de Maas te behouden. Vaak is er maar weinig ruimte omdat woningen, bedrijven, kwetsbare natuurwaarden of cultuurhistorische waarden (zoals de watermolen in Arcen en de kapel in Well) dicht langs de Maas liggen. De Commissie vindt het daarom belangrijk dat in het rapport per locatie naar specifieke oplossingen wordt gezocht, waarbij hinder voor de woon- en leefomgeving en effecten op natuur, landschap en cultuurhistorie zoveel mogelijk worden voorkomen. Met deze informatie kan het waterschap onderbouwen waarom op bepaalde plekken van standaard ontwerpuitgangspunten afgeweken kan worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Yttje Feddes
ir. Casper van der Giessen
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Limburg

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2011: waterkering, dijk

Bijgewerkt op: 22 jan 2021