3269. MIRT-Verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil problemen van doorstroming en verkeersveiligheid op de A67 tussen de knooppunten Leenderheide en Zaarderheiken aanpakken. In een structuurvisie wordt een voorkeursoplossing gekozen. Voorafgaand daaraan zijn in een milieueffectrapport drie alternatieve opties vergeleken op hun gevolgen voor de omgeving. Hierbij is niet alleen gekeken naar wegverbredingen en nieuwe constructies, maar ook naar innovatieve maatregelen om rij- en reisgedrag te beïnvloeden, zogenaamde Smart Mobility maatregelen. De minister heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-11-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
04-01-2018 Aankondiging start procedure
05-01-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
22-02-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
11-09-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
21-02-2019 Kennisgeving MER
22-02-2019 Ter inzage legging MER
09-05-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft overzichtelijk welke doorstromings- en verkeersveiligheidsproblemen het project moet oplossen en de meeste milieugevolgen van het project. Het laat duidelijk zien dat de verbetering van infrastructuur leidt tot een betere doorstroming van het verkeer, maar ook tot het aantrekken van meer verkeer, waardoor het effect op langere termijn per saldo beperkt is.
Toch constateert de Commissie dat in het rapport nog belangrijke informatie ontbreekt. Zo laat het rapport zien dat geparkeerd vrachtverkeer op de vluchtstrook tot gevaarlijke situaties leidt. In het rapport zijn nog geen maatregelen onderzocht om dit op te lossen.
De Commissie adviseert om deze informatie aan te vullen zodat voldoende informatie beschikbaar is om een voorkeursoplossing te kiezen.
Het rapport beschrijft veel kansrijke Smart Mobility maatregelen. De Commissie geeft in overweging om in een vervolgstadium te zoeken naar een optimaal gebruik van deze maatregelen.

Advies reikwijdte en detailniveau
Om de mogelijke oplossingen voor de problemen op de A67 in beeld te kunnen brengen, moet eerst duidelijk zijn welke problemen precies moeten worden opgelost: doorstroming, verkeersveiligheid of ook het wegbeeld en de landschappelijke inpassing. Het probleem lijkt vooral te gaan om doorstroming bij de oprit Geldrop in de richting van Eindhoven. Ook het overnachten van vrachtwagenchauffeurs die overnachten langs de snelweg veroorzaakt overlast en kan leiden tot onveilige situaties. Een ingreep op de A67 kan gevolgen hebben voor andere wegen in de omgeving en andersom. De Commissie adviseert daarom de problematiek in breder verband te bekijken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
ir. Hans Huizer
drs. Reinoud Kleijberg
ir. Joep Lax

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg; Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D01.1 2011: auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 09 jul 2019