3264. Dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta wil de dijk langs de oostzijde van de IJssel tussen Zwolle en Olst over een lengte van bijna 29 km versterken. De dijk voldoet niet meer aan de geldende veiligheidsnormen. Voordat het Waterschap besluit over de wijze van versterken, worden de gevolgen voor het milieu en de omgeving in een milieueffectrapport onderzocht. Het milieueffectrapport bestaat uit twee delen. Deel 1 gaat over de verschillende mogelijkheden om de dijk te versterken. Hieruit kiest het Waterschap straks een voorkeursoplossing. De Commissie m.e.r. heeft op verzoek van het Waterschap geadviseerd over de kwaliteit en volledigheid van deel 1. De effecten van de gekozen oplossing worden nog in meer detail onderzocht in deel 2 van het milieueffectrapport, dat later volgt. Gedeputeerde Staten van Overijssel besluit dan over het projectplan Waterwet.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-11-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
05-03-2018 Aankondiging start procedure
08-03-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
30-04-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
23-01-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-05-2019 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
In het milieueffectrapport worden meerdere manieren onderzocht om de dijk te versterken. De effecten op de omgeving zijn goed in beeld gebracht. Op de meeste dijktrajecten blijkt het mogelijk een alternatief te kiezen waarbij de impact op natuur en landschap zo klein mogelijk is. De Commissie vindt dat het Waterschap hiermee alle belangrijke informatie heeft om een voorkeursoplossing te kiezen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie m.e.r. constateert dat de notitie reikwijdte en detailniveau al een goede basis biedt voor het onderzoek in het milieueffectrapport. Zij adviseert om in het rapport aan te geven of en hoe de ruimte in de veiligheidsnormen gebruikt wordt bij het ontwikkelen van lokale oplossingen. Het project is onderverdeeld in een groot aantal (deel)trajecten. Per traject worden verschillende mogelijke dijkversterkingen onderzocht, zoals grondbermen, kleilagen en damwanden. De Commissie adviseert om niet alleen per deeltraject de effecten te beoordelen. Door ook te kijken hoe combinaties van (deel)trajecten scoren op bijvoorbeeld landschappelijke effecten, ontstaat een totaal beeld van de effecten van de nieuwe dijk op de omgeving. Tot slot vraagt de Commissie om in het rapport aandacht te besteden aan de tijdelijke hinder bij de aanleg en de volgorde van realisatie van de (deel)trajecten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
dr. Henk Everts
dr. ir. Ruben Jongejan
ir. Ruud Westerhof

Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 16 jul 2024