3261. Noodoverloopgebied Ronde Hoep

De Ronde Hoep moet als waterberging gaan fungeren als de Amstelboezem overtollig water niet meer kan bergen. Volgens de prognose zal dit minder dan één keer in de honderd jaar zijn. De gemeente Ouder-Amstel wil de waterberging in een bestemmingsplan mogelijk maken. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan, heeft zij een milieueffectrapport laten opstellen waarin de milieueffecten van het plan in beeld worden gebracht. In januari 2018 gaf de Commissie aan dat er nog belangrijke informatie ontbrak. De gemeente heeft de Commissie nu gevraagd om de aanvullende informatie te beoordelen.

Procedure en adviezen

Toetsing
19-10-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-10-2017 Ter inzage legging MER
25-01-2018 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
22-01-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-03-2018 Advies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling op milieueffectrapport
Het milieueffectrapport is aangevuld met een goede beschrijving van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied. De aanvulling maakt ook duidelijk welke maatregelen precies genomen worden. Bij acht woningen, tweeënvijftig opstallen en twee mestkuilen blijken maatregelen, zoals op (tijdelijke) maatregelen aan gebouwen zoals het verknevelen van deuren en gierkelders, het aanbrengen van een waterdicht afsluitend schot, nodig te zijn om waterverontreiniging en wateroverlast te voorkomen. De gevolgen voor het landschap en cultuurhistorie zijn zichtbaar gemaakt met goede visualisaties en blijken beperkt.
 

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport bevat een goede beschrijving van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied. Het rapport maakt nog niet duidelijk welke maatregelen er precies genomen worden om waterverontreiniging en wateroverlast te voorkomen. In het rapport ontbreekt ook nog informatie over het aantal woningen in het gebied en informatie over de wijze waarop tijdelijke en permanente maatregelen, zoals de aanleg van groene dijkjes, geborgd worden. Daardoor is nu nog onduidelijk hoe het landschap er precies uit komt te zien. De Commissie adviseert dit met behulp van visualisaties inzichtelijk te maken. De gemeente heeft laten weten het rapport aan te vullen en nogmaals aan de Commissie voor te leggen, voordat over het bestemmingsplan besloten wordt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wouter Beekman
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Ouder-Amstel

Bevoegd gezag
Gemeente Ouder-Amstel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
D03.2 2011: waterkering, dijk

Bijgewerkt op: 27 mrt 2018