3260. Nader onderzoek luchthavenbesluit Lelystad Airport

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil het gebruik van Lelystad Airport vastleggen in een luchthavenbesluit. Hierdoor kunnen grote passagiersvliegtuigen de luchthaven aandoen. Het gaat om maximaal 45.000 vliegbewegingen per jaar. Voor dit besluit is in 2014 een milieueffectrapport opgesteld (zie project 2792). Hierin is nu een aantal gewijzigde inzichten verwerkt. Zo is in de beginjaren sprake van tijdelijke aansluitroutes en is het woningenbestand geactualiseerd. Ook zijn enkele foute invoergegevens gecorrigeerd. Het gaat om fouten in de stuwkracht en de vlieghoogte van naderende vliegtuigen. De minister heeft de Commissie gevraagd het geactualiseerde rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Toetsing
21-02-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-04-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies over geactualiseerd milieueffectrapport 
Het rapport laat goed zien dat door de actualisatie de nieuwe geluidgrenzen op sommige plaatsen iets groter worden en op andere kleiner. De invloed van de foute invoergegevens hierop blijkt klein. Nieuw is dat in de beginjaren langdurig laag wordt gevlogen, waardoor in een groot gebied duidelijke en sterk variërende geluidpieken optreden. Die hangen onder andere af van het vliegtuigtype en het moment waarop vliegtuigen doorklimmen. Het rapport gaat ervan uit dat als het aantal van 10.000 vliegbewegingen wordt bereikt, het luchtruim is heringedeeld, waardoor de tijdelijke lage aansluitroutes niet meer nodig zijn. Mocht dit later anders worden, dan bestaat de kans dat het rapport opnieuw moet worden geactualiseerd.
De Commissie concludeert dat de minister nu beschikt over alle essentiële milieu-informatie voor een besluit over het gebruik van Lelystad Airport. Ze adviseert de minister om de omgeving uit te nodigen mee te denken over het meten en bijsturen van de hinder van de luchthaven. Tot slot merkt ze op dat het beheersen van de milieugevolgen van de luchtvaart (klimaat, geluid), gebaat is bij een strategische studie die effecten van mogelijke keuzes met elkaar vergelijkt.
In 2014 heeft de Commissie het milieueffectrapport bij het luchthavenbesluit 2015 getoetst. De toen beoordeelde documenten en de adviezen die de Commissie daarover heeft uitgebracht, vindt u onder projectnummer 2792.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
ir. Ton Dassen
ir. Ferry Koopmans
ing. Rob Vogel
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C06.1 2018: aanleg, irichting of gebruik luchthaven met start/landingsbaan >2100 m

Bijgewerkt op: 19 apr 2018