3246. Windenergie Lorentz Harderwijk

De gemeente Harderwijk wil op industrieterrein Lorentz drie windturbines plaatsen en daarmee deels in haar eigen energiebehoefte voorzien. Voordat de gemeente hierover besluit, zijn de milieugevolgen van de turbines onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
09-07-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-01-2020 Kennisgeving MER
23-01-2020 Ter inzage legging MER
23-03-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Overzichtelijk, goed onderbouwd en vrijwel volledig beschrijft het rapport de milieugevolgen van het windpark. Op enkele punten ontbreekt echter nog informatie. Zo is niet aangegeven hoeveel mensen bij de verschillende turbine-opstellingen geluidhinder kunnen ondervinden. Ook is niet aangegeven in welke gevallen de turbines nachtelijke signaalverlichting moeten hebben en daarmee mogelijk hinder voor omwonenden veroorzaken. De Commissie vindt dat deze informatie aan het milieueffectrapport moet worden toegevoegd voordat de gemeente een besluit neemt over het windpark. De informatie is nodig om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen bij het besluit.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ir. Erik Koppen
ing. Caspar Slijpen

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Harderwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Harderwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 23 mrt 2020