3241. Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen - Hilversums Kanaal

Om de recreatieve vaarmogelijkheden in de Oostelijke Vechtplassen te verbeteren, willen de provincie Noord-Holland en de gemeente Wijdemeren een nieuwe voor sloepen geschikte vaarverbinding aanleggen tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal via de Wijde Blik. Daarvoor moeten op één of meerdere plekken vaarverbindingen worden gemaakt tussen verschillende plassen, die belangrijk zijn voor natuur of drinkwatervoorziening. Het project is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma bij het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Voordat de gemeenteraad en het Algemeen Bestuur van het waterschap besluiten over het bestemmings- en projectplan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  De gemeenteraad van Wijdemeren heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-03-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
09-10-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
05-12-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-12-2019 Ter inzage legging MER
12-03-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt dat alle routeopties schade aan beschermde natuur veroorzaken. Vooral de zeldzame broedvogel grote karekiet, kwetsbare moerastypen en het stikstofgevoelige trilveen lopen schade op. Het rapport maakt nu nog niet duidelijk hoe ontoelaatbare schade kan worden voorkomen, zegt de Commissie. Ook wijst zij erop dat niet inzichtelijk is welke effecten de routeopties hebben op de beleving voor bewoners en voor recreanten op het water en vanaf het land.

De Commissie adviseert eerst het rapport aan te passen en dan pas een besluit over de vaarverbinding te nemen. Dit helpt de gemeente en het waterschap om goed onderbouwde afwegingen over de vaarverbinding te maken.

Advies reikwijdte en detailniveau
Het Uitvoeringsprogramma bij het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen geeft aan dat het rapport gebruikt zal worden voor de keuze over het ‘al dan niet tot stand brengen van de vaarverbinding en de wijze waarop dit eventueel dient te gebeuren’. De Commissie adviseert daarom om in het rapport eerst aan te geven of recreatieve doelen ook bereikt kunnen worden met het verbeteren van bestaande recreatieve vaarroutes in de Oostelijke Vechtplassen. Dit is bepalend voor de in het rapport te onderzoeken opties en de effecten daarvan op de natuur, de waterkwaliteit en de drinkwatervoorziening. Met deze informatie kunnen de betrokken partijen straks goed onderbouwde (milieu)afwegingen maken over het plan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
ing. Jan van der Grift
ir. David Heikens
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Holland

Bevoegd gezag
Gemeente Wijdemeren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 12 mrt 2020