3241. Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen - Hilversums Kanaal

Om de recreatieve vaarmogelijkheden in de Oostelijke Vechtplassen te verbeteren, willen de provincie Noord-Holland en de gemeente Wijdemeren een nieuwe voor sloepen geschikte vaarverbinding aanleggen tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal via de Wijde Blik. Daarvoor moeten op één of meerdere plekken vaarverbindingen worden gemaakt tussen verschillende plassen, die belangrijk zijn voor natuur of drinkwatervoorziening. Het project is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma bij het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Voordat de gemeenteraad en het Algemeen Bestuur van het waterschap besluiten over het bestemmings- en projectplan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.   Namens de betrokken partijen heeft de gemeenteraad van Wijdemeren de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-03-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
09-10-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
05-12-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
18-12-2019 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
Het Uitvoeringsprogramma bij het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen geeft aan dat het rapport gebruikt zal worden voor de keuze over het ‘al dan niet tot stand brengen van de vaarverbinding en de wijze waarop dit eventueel dient te gebeuren’. De Commissie adviseert daarom om in het rapport eerst aan te geven of recreatieve doelen ook bereikt kunnen worden met het verbeteren van bestaande recreatieve vaarroutes in de Oostelijke Vechtplassen. Dit is bepalend voor de in het rapport te onderzoeken opties en de effecten daarvan op de natuur, de waterkwaliteit en de drinkwatervoorziening.
 
Met deze informatie kunnen de betrokken partijen straks goed onderbouwde (milieu)afwegingen maken over het plan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. C. van der Giessen
dhr. ing. J.M. van der Grift
dhr. ir. D.L.J. Heikens
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Holland

Bevoegd gezag
Gemeente Wijdemeren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 18 dec 2019