3238. Platform olie- en gaswinning F17

Wintershall Noordzee B.V. wil olie- en gas winnen op het Nederlands deel van het Continentaal Plat, ongeveer 120 km ten noorden van Den Helder (deze locatie wordt ook wel blok F17 genoemd). De locatie ligt ca. 7,5 km ten noorden van het natuurgebied het Friese Front. De verwachte productie is maximaal 20.000 vaten olie per dag en 500.000 Nm3 gas per dag. Het gewonnen gas wordt per pijpleiding getransporteerd. De geproduceerde olie wordt in een onderwaterolieopslagtank opgeslagen die in het begin van de productieperiode wekelijks door een tankerschip geleegd wordt. Voordat over de benodigde mijnbouwmilieuvergunning besloten wordt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De minister heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het op te stellen milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-06-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
21-11-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het op te stellen rapport zal ingaan op effecten op het milieu tijdens de aanleg-, productie- en ontmantelingsfase van de olie- en gaswinning. De Commissie adviseert in het rapport uitgebreid in te gaan op de aspecten veiligheid en natuur. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop de platforms en opslagtank aangelegd worden (meer of minder verstoring van vogels en Bruinvissen). Het is ook belangrijk dat het rapport in gaat op een calamiteitenplan, en dat het laat zien hoe de gevolgen van een eventuele olielekkage beheerst worden. De natuur in dit gedeelte van de Noordzee (zoals de Zeekoet) is namelijk bijzonder kwetsbaar voor olievervuiling.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Maarten Jan Brolsma
prof. dr. Piet Hoekstra
ing. Eddy Wymenga

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Wintershall Noordzee B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.2 Vrijwillig toetsingsadvies
C17.2 2011: olie/gaswinning

Bijgewerkt op: 18 dec 2020