3231. Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat, provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant, het Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk willen de natuur in het beschermde natuurgebied Westelijke Langstraat herstellen. Hiervoor worden bijvoorbeeld waterpeilen aangepast en watergangen gegraven. Ook komt er ongeveer 250 hectare nieuwe natuur bij. Voordat Provinciale Staten van Noord-Brabant besluiten over het inpassingsplan, zijn de milieueffecten in een milieueffectrapport onderzocht. De provincie heeft de Commissie m.e.r. gevraagd de kwaliteit van het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-05-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
14-09-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
30-04-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-07-2019 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
30-07-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-09-2019 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De aanvulling op het milieueffectrapport voor natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat geeft een goed beeld van de effecten op het landschap. De effecten zullen bovendien worden gemonitord, zodat eventueel extra maatregelen genomen kunnen worden.

Voorlopig toetsingsadvies
Voor het herstel en de uitbreiding van natuur in de Westelijke Langstraat zijn verschillende maatregelen nodig: aanpassing van waterpeilen en inrichtingsmaatregelen (zoals afgraven van bovengrond, aanleggen van stuwen, graven van watergangen). Uit de achtergrondonderzoeken blijkt duidelijk dat de Westelijke Langstraat zich kenmerkt door een grote diversiteit in landschap, cultuurhistorie en natuur, bijvoorbeeld door het ontginningslandschap en de kenmerkende bomensingels. Het milieueffectrapport laat nog onvoldoende de effecten van het project op landschap en cultuurhistorie zien, zoals mogelijke aantasting van bestaande heggen of singels. De Commissie adviseert om de effecten eerst in beeld te brengen en pas daarna te besluiten over het inpassingsplan. 
De provincie heeft aangegeven het advies over te nemen en de aanvulling aan de Commissie voor te leggen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De provincie geeft in haar onderzoeksvoorstel aan welke herstel- en verbetermaatregelen voor de natuur onderzocht gaan worden. Voorbeelden hiervan zijn het uitmijnen en of afgraven van gronden, hierbij wordt voedselrijke grond afgevoerd waardoor de natuur zich kan herstellen. De Commissie vindt het belangrijk dat ook andere maatregelen die aan het natuurherstel kunnen bijdragen onderzocht worden, bijvoorbeeld wijzigingen in de waterhuishouding. Ook adviseert zij bij de uitwerking van de maatregelen rekening te houden met het landschap, cultuurhistorie en de leefomgeving van omwonenden. Het rapport biedt hierdoor straks een goede informatiebasis om keuzes over het natuurherstel te maken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Gert Dekker
dr. Roeland During

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Brabantse Delta
Provincie Noord-Brabant
Staatsbosbeheer
Gemeente Waalwijk

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D09 2011: landinrichting

Bijgewerkt op: 26 sep 2019