3224. Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering

Het bedrijf E-Connection heeft samen met verschillende overheden gezocht naar mogelijkheden om de ruimte op de Oosterscheldekering optimaal te benutten voor windenergie. Door de optimalisatie zal de capaciteit stapsgewijs vergroot worden van 80 megawatt nu naar circa 140 megawatt in 2027. Voor de optimalisatie worden bestemmingsplannen aangepast en omgevingsvergunningen verleend. Voordat hierover besloten wordt zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder oordeelde de Commissie m.e.r. dat het rapport niet compleet was. De gemeente Veere heeft het rapport daarom laten aanpassen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-04-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
26-04-2017 Aankondiging start procedure
02-05-2017 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
05-07-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
22-12-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-12-2017 Ter inzage legging MER
06-03-2018 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig advies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
05-03-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-05-2018 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het aangepaste rapport blijkt nu dat alle deelprojecten op zichzelf en in totaal niet teveel schade geven aan vogels en zeehonden. Het aangepaste rapport laat goed zien dat hiervoor maatregelen noodzakelijk zijn zoals alternatieve broedvoorzieningen en trillingsarme bouwwerkzaamheden.
Het onderzoek naar vleermuizen loopt nog. De tussentijdse resultaten laten zien dat om teveel slachtoffers onder vleermuizen te voorkomen een stilstandvoorziening nodig is. De Commissie constateert dat door kennisleemtes nog onduidelijk is of deze voorziening voldoende effectief kan zijn. Zij vraagt in haar advies daarom extra aandacht voor de omgang met vleermuizen zodat zeker is dat niet teveel slachtoffers vallen.


Voorlopig toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt een goed onderbouwde landschappelijke visie. Zones met en zonder turbines wisselen elkaar af. De vrije zones werken als een venster. Visualisaties met uitzicht op de kering en vanaf de N57 laten zien dat de effecten op het landschap hierdoor beperkt zijn. Er is goed inzicht gegeven in de effecten op de leefomgeving (geluid, slagschaduw).
Belangrijke vraag is of alle deelprojecten op zichzelf en in totaal niet teveel schade geven aan natuur. Het rapport geeft hier nog geen volledig antwoord op. Mogelijk zijn nog maatregelen nodig, zoals ‘stilstand’-voorzieningen, om teveel slachtoffers onder bijvoorbeeld steltlopers of vleermuizen te voorkomen. Opvallend is dat het bestemmingsplan ook toestemming geeft voor relatief lage turbines met een grote rotor. Dit type turbines is nog niet gevisualiseerd. Tot slot zijn de mogelijkheden om hinder door nachtelijke signaalverlichting terug te dringen nog niet volledig beschreven. De Commissie adviseert daarom het rapport aan te laten passen en daarna pas te besluiten. De gemeente Veere heeft aangegeven dit advies over te nemen.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het rapport om de milieueffecten (natuur, landschap en dijkveiligheid) van de aanlegfase en van de gebruiksfases in 2020 en 2027 apart in beeld te brengen, omdat de effecten per fase verschillen. De Commissie adviseert het rapport te gebruiken om de milieueffecten in beeld te brengen van alle nieuwe en bestaande windparken op de Oosterscheldekering die geoptimaliseerd worden, zodat een compleet milieubeeld ontstaat. Om deze reden adviseert zij ook deelproject ‘windpark Roggeplaat West’ in de gemeente Schouwen-Duiveland integraal in het onderzoek mee te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
E-Connection Project B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Veere

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Bijgewerkt op: 15 mei 2018