3218. Rivierklimaatpark IJsselpoort

Verschillende partijen, waaronder Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, diverse gemeenten, het Waterschap Rijn & IJssel en Natuurmonumenten werken samen aan het Rivierklimaatpark IJsselpoort, het gebied in en rond de IJsseluiterwaarden tussen Arnhem en Giesbeek. Doel van het project is verbetering van de hoogwaterveiligheid en meer ruimte bieden voor recreatie, natuurontwikkeling, scheepvaart en duurzaamheid. Voordat de gemeenteraden besluiten over het plan, zijn de effecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-04-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
07-07-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Tussentijds advies
31-10-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-04-2018 Advies uitgebracht
Tussentijds advies
Persbericht
Toetsing
19-09-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-11-2019 Ter inzage legging MER
23-01-2020 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
23-01-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
31-03-2020 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De milieueffecten voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort zijn goed beschreven in het aangevulde milieueffectrapport. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De provincie Gelderland had de Commissie mede namens de gemeenteraden van Arnhem, Westervoort, Rheden, Zevenaar en Duiven gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.
Het aangevulde rapport beschrijft uitgebreid de effecten van het gekozen voorkeursalternatief. Aan het voorkeursalternatief zijn ontwikkelingen toegevoegd, zoals recreatievoorzieningen op het terrein De Groot, maatregelen voor de scheepvaart en mogelijkheden voor zonne-energie op de Bahrse Pol. Vergeleken met de andere alternatieven leidt het voorkeursalternatief tot veel positievere effecten op de scheepvaart en (agrarische) bedrijven, maar tot minder positieve effecten op natuur en landschap. Omdat het project ook doelen voor natuur en landschap heeft gesteld, adviseert de Commissie om bij de uitwerking van de maatregelen vooral aandacht te hebben voor de effecten op natuur en landschap.


Voorlopig toetsingsadvies
Het milieueffectrapport bevat veel nuttige informatie over de verschillende mogelijke maatregelen en de milieueffecten daarvan. Het rapport presenteert twee alternatieven, die van elkaar verschillen in bijvoorbeeld de ruimte die wordt geboden aan landbouw, recreatie, duurzame energie of natuur. Van beide alternatieven is onderzocht of de beoogde doelen ermee bereikt kunnen worden en welke effecten te verwachten zijn, bijvoorbeeld op flora en fauna, landschap en leefomgeving. Het voorkeursalternatief is een combinatie van de twee alternatieven met daarbij nog extra maatregelen. Die effecten vindt de Commissie nog niet goed beschreven. De recreatievoorziening op het terrein De Groot kan bijvoorbeeld door meer verkeer aanzienlijke effecten hebben.
 
De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te passen en daarna pas een besluit te nemen over het project. De provincie en gemeenten nemen dit advies over en laten de Commissie het aangevulde milieueffectrapport opnieuw beoordelen.

Tussentijds advies
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport vooral oplossingsrichtingen te onderzoeken die gelden voor het hele gebied. Ze moeten vooral maatregelen bevatten die andere maatregelen uitsluiten. Maatregelen om economische ontwikkeling (voornamelijk landbouw) te stimuleren zijn bijvoorbeeld lastig te verenigen met maatregelen om natuur en landschap te ontwikkelen. Veel andere maatregelen passen bij een doelstelling, zoals waterveiligheid, duurzame energie, recreatie of verbeteringen voor de scheepvaart, maar kunnen in principe in elke oplossingsrichting worden opgenomen. Over deze maatregelen kan op een later moment en in veel gevallen per deelgebied worden besloten.


Advies reikwijdte en detailniveau
Het Rivierklimaatpark vraagt om keuzes over bijvoorbeeld het versterken van dijken, het verruimen van de rivier, verplaatsen van bedrijven en ontwikkeling van natuur en landschap. De uitvoering daarvan zal waarschijnlijk tientallen jaren duren.
De initiatiefnemers hebben voor het gebied veel verschillende doelen die soms mogelijk tegenstrijdig zijn. Een voorbeeld hiervan is of doelen voor ontwikkeling van landbouw, natuur en hoogwaterveiligheid in de uiterwaarden van de IJssel kunnen samengaan. Om te komen tot de beste oplossing adviseert de Commissie in het rapport als eerste stap voor het gebied vier verschillende kaarten te maken, waarbij hoogwaterveiligheid, recreatie, natuur of (duurzame) economie de inrichting van het gebied bepalen. Op basis hiervan kunnen de betrokken partijen, samen met burgers, bedrijven en boeren in het gebied werken aan het ontwerp van het Rivierklimaatpark.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
dr. ir. Ruben Jongejan
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: Eric van der Burg
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Arnhem
Gemeente Duiven
Gemeente Rheden
Gemeente Westervoort
Gemeente Zevenaar

Bevoegd gezag
Gemeente Arnhem
Gemeente Westervoort
Gemeente Rheden
Gemeente Duiven
Gemeente Zevenaar

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D03.2 2011: waterkering, dijk
D09 2011: landinrichting
D27 2011: be/ontbossing

Bijgewerkt op: 08 apr 2020