3218. Rivierklimaatpark IJsselpoort

Verschillende partijen werken samen aan het Rivierklimaatpark IJsselpoort, het gebied in en rond de IJsseluiterwaarden tussen Arnhem (IJsselkop) en Giesbeek. Doel van het plan is verbetering van de hoogwaterveiligheid, recreatie, natuurontwikkeling, scheepvaart en duurzaamheid. In een structuurvisie worden de verschillende keuzes vastgelegd. De Provincie Gelderland en de gemeenteraden van Arnhem, Westervoort, Rheden, Zevenaar en Duiven hebben de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de inhoud van het milieueffectrapport op basis van de concept Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen. De notitie beschrijft vier strategische oplossingsrichtingen met een grote hoeveelheid.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-04-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
07-07-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Tussentijds advies
31-10-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
19-04-2018 Advies uitgebracht
Tussentijds advies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds advies
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport vooral oplossingsrichtingen te onderzoeken die gelden voor het hele gebied. Ze moeten vooral maatregelen bevatten die andere maatregelen uitsluiten. Maatregelen om economische ontwikkeling (voornamelijk landbouw) te stimuleren zijn bijvoorbeeld lastig te verenigen met maatregelen om natuur en landschap te ontwikkelen. Veel andere maatregelen passen bij een doelstelling, zoals waterveiligheid, duurzame energie, recreatie of verbeteringen voor de scheepvaart, maar kunnen in principe in elke oplossingsrichting worden opgenomen. Over deze maatregelen kan op een later moment en in veel gevallen per deelgebied worden besloten.


Advies reikwijdte en detailniveau
Het Rivierklimaatpark vraagt om keuzes over bijvoorbeeld het versterken van dijken, het verruimen van de rivier, verplaatsen van bedrijven en ontwikkeling van natuur en landschap. De uitvoering daarvan zal waarschijnlijk tientallen jaren duren.
De initiatiefnemers hebben voor het gebied veel verschillende doelen die soms mogelijk tegenstrijdig zijn. Een voorbeeld hiervan is of doelen voor ontwikkeling van landbouw, natuur en hoogwaterveiligheid in de uiterwaarden van de IJssel kunnen samengaan. Om te komen tot de beste oplossing adviseert de Commissie in het rapport als eerste stap voor het gebied vier verschillende kaarten te maken, waarbij hoogwaterveiligheid, recreatie, natuur of (duurzame) economie de inrichting van het gebied bepalen. Op basis hiervan kunnen de betrokken partijen, samen met burgers, bedrijven en boeren in het gebied werken aan het ontwerp van het Rivierklimaatpark.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. R. During
dhr. dr.ir. R.B. Jongejan
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Arnhem
Gemeente Duiven
Gemeente Rheden
Gemeente Westervoort
Gemeente Zevenaar
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D03.2 2011: waterkering, dijk
D09 2011: landinrichting
D27 2011: be/ontbossing

Bijgewerkt op: 10 jul 2018