3209. Windpark Kroningswind

De gemeente Goeree-Overflakkee wil het windturbinepark Kroningswind, van ongeveer 78 megawatt, mogelijk maken in de Kronings-, Zuiderdiep- en Halspolder aan de zuid-kant van het Haringvliet. Hiervoor is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig en een omgevingsvergunning. Voordat de gemeente besluit over het park worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud van het rapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-02-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
28-03-2017 Aankondiging start procedure
29-03-2017 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
15-06-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
20-03-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
04-04-2018 Ter inzage legging MER
31-05-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De rapporten vergelijken de milieueffecten van verschillende mogelijke opstellingen van windturbines en geven een goed beeld van effecten op landschap, leefomgeving en natuur. Uit de rapporten blijkt dat de turbines door hun ligging langs het Haringvliet en het Volkerak relatief veel vleermuisslachtoffers kunnen veroorzaken. Daarom worden de windturbines stilgezet op momenten in het jaar dat er veel vleermuizen aanwezig zijn. De Commissie concludeert dat voor beide parken goede milieu-informatie beschikbaar is, waarmee de gemeente goed onderbouwde afwegingen kan maken over de bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeente en Kroningswind BV willen met oog op het landschap de turbines in lijnen, parallel aan het Zuiderdiep en het Haringvliet plaatsen, waarbij woningen zo min mogelijk ‘ingesloten’ worden door de turbines. De Commissie vindt het belangrijk dat het milieueffectrapport laat zien welke opstellingen hier het beste in slagen. De directe omgeving van de locatie is leefgebied van veel beschermde diersoorten, zoals de kolonies van Sterns en meeuwen in vogelreservaat de Scheelhoek. Binnenkort zal in het gebied ook natuurontwikkeling plaatsvinden in het zogenaamde ‘Blok de Wit’. Daarom is het nodig te onderzoeken op welke wijze natuur en windturbines kunnen samengaan op deze locatie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Sjef Jansen
ing. Caspar Slijpen

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Goeree-Overflakkee

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gemeente Goeree-Overflakkee

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 04 jun 2018