3198. Omgevingsvisie provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant werkt aan de Brabantse Omgevingsvisie (BOVI). De visie schetst het toekomstbeeld van Noord-Brabant in 2050. Voordat Provinciale Staten hierover besluiten zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. In een eerder advies constateerde de Commissie dat er nog belangrijke informatie in het milieueffectrapport ontbrak. Daarop is het rapport aangepast. De provincie heeft de Commissie nu gevraagd over dit aangepaste rapport te adviseren.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-01-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
01-02-2017 Aankondiging start procedure
01-02-2017 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
16-05-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
25-09-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-12-2017 Advies uitgebracht
Tussentijds advies
Tweede tussentijdse toetsing
14-02-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-03-2018 Advies uitgebracht
Tweede tussentijds advies
Persbericht
Toetsing
25-04-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-05-2018 Ter inzage legging MER
01-05-2018 Kennisgeving MER
06-07-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
26-09-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
31-10-2018 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Aanvullend toetsingsadvies
In de omgevingsvisie heeft de provincie met participatie vanuit de samenleving en met behulp van het milieueffectrapport de volgende opgaven voor Brabant benoemd: 1) energietransitie, 2) klimaatproof, 3) slimme netwerksteden en 4) concurrerende en duurzame economie. De wettelijke taken zijn als de opgave 5) ‘basis op orde’ meegenomen. De provincie wil dit toekomstbeeld samen met anderen bereiken.

Eerder was al duidelijk dat de ambities niet volledig worden gehaald in 2030 en in 2050. De provincie wil desondanks de hoge ambities behouden. Zoals het doel om binnenstedelijk ruimte te vinden voor 120.000 woningen. Een ander voorbeeld is het vinden van ruimte voor duurzame energie (met de huidige technieken blijkt bijna 100.000 hectare nodig).

Het aangepaste rapport laat zien dat de provincie in programma’s verder gaat onderzoeken hoe de doelen in de toekomst mogelijk wel gehaald kunnen worden. Hierbij worden ook de milieueffecten in meer detail onderzocht. Daarnaast komt er een integrale monitoring om doelen en ambities te volgen. Deze monitoring blijkt essentieel om in de toekomst tijdig bij te sturen als het halen van doelen en ambities tegenvalt.

De Commissie vindt dat hiermee voldoende milieu-informatie beschikbaar is gekomen om een besluit te kunnen nemen over de Omgevingsvisie Brabant te maken. De aangekondigde programma’s, hun milieuonderzoek en het monitoringsysteem maken een zorgvuldig vervolgproces mogelijk waarin milieuafwegingen een rol kunnen spelen.

Toetsingsadvies
De Commissie heeft veel waardering voor de focus die is aangebracht op de grote 5 opgaven. Met deze focus zijn al veel milieubelangen meegenomen. Uit het rapport blijkt echter ook dat het lastig wordt deze opgaven te realiseren of dat ze elkaar in de weg zitten, zoals energietransitie en mobiliteit. Deze conclusie vraagt om onderzoek naar alternatieve beleidsopties waarmee het beleid effectiever wordt. Het milieueffectrapport geeft hier echter nog geen informatie over, ook niet globaal. De provincie wil in een volgende stap met andere partijen de plannen concreet uitwerken in (sectorale of gebiedsgerichte) programma’s en in de provinciale verordening. Om ook in deze stap te borgen dat de kwaliteit van de leefomgeving integraal meegewogen kan worden, zal echter op het niveau van de integrale omgevingsvisie hiervoor een kader meegeven moeten worden. Logischerwijs kunnen op het niveau van de Omgevingsvisie oplossingsrichtingen met hun effecten alleen globaal onderzocht worden. Maar het betekent wel dat met een slim opgezet monitoringsprogramma voortdurend in de gaten moet worden gehouden hoever Brabant is in het halen van haar ambities en of er wellicht op onderdelen bijsturing nodig is. De Commissie adviseert om op deze punten eerst aanvullend onderzoek uit te voeren en daarna een besluit te nemen over de omgevingsvisie.
 

Tweede tussentijds advies
De Omgevingsvisie beschrijft de hoofdopgaven die de provincie wil uitwerken in haar beleid. Deze opgaven zijn energietransitie, klimaatproof, slimme netwerkstad, duurzame economie en natuurkwaliteit op orde. De visie beschrijft al een aantal concrete keuzes. Zo wil Brabant energieneutraal zijn in 2050.
De Commissie adviseert de hoofdopgaven concreter uit te werken. Bijvoorbeeld voor energietransitie door ruimtelijke modellen uit te werken met windturbines en zonnepanelen. Laat zien hoe deze ambitie samengaat met andere ambities en benoem de kansen en risico’s. Onderzoek de effecten op landschap, natuur en leefomgeving. Hierdoor ontstaat inzicht in de haalbaarheid van de ambities en de keuzes die daarvoor moeten worden gemaakt.


Tussentijds advies
De Provincie werkt momenteel aan de Omgevingsvisie en betrekt daarbij externe partijen, belangengroepen en overheden. Parallel aan dit proces van de omgevingsvisie wordt het milieueffectrapport opgesteld. Gestart is met het beoordelingskader om de milieueffecten van de visie te kunnen toetsen. De Commissie constateert dat Brabant daarmee een goede start heeft gemaakt met de Omgevingsvisie en de m.e.r. De provincie heeft de Commissie gevraagd om tussentijds met elkaar in gesprek te gaan over de voortgang van de visie en het MER. Op basis van dit gesprek adviseert de Commissie voor de verdere uitwerking:

  • De 4e focusopgave ‘Brabant, vernieuwt samen’ ook voor het m.e.r.-proces op te pakken door het m.e.r. verder te integreren met de Omgevingsvisie en het participatieproces;
  • De inhoudelijke focusopgaven nader te concretiseren, op basis van opgaven die zijn opgehaald;
  • Het op Telos gebaseerde beoordelingskader verder uit te werken gericht op de opgaven uit de Omgevingsvisie.


Advies onderzoeksopdracht*
De provincie beschrijft de tot nu toe verzamelde doelen, ideeën, wensen en ambities. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport de doelen zo duidelijk en concreet mogelijk te beschrijven, bijvoorbeeld op het gebied van energie en gezondheid. In het milieueffectrapport wil de provincie ook verschillende alternatieven uitwerken. De Commissie adviseert de alternatieven zo te kiezen dat ze duidelijk van elkaar verschillen. Zoek daarbij enerzijds onderwerpen die elkaar versterken, zoals gezondheid en de aanleg van fietspaden en anderzijds onderwerpen die juist strijdig met elkaar zijn, zoals gezondheid en veehouderij. Zo ontstaan verschillende alternatieven die helpen bij het maken van heldere keuzes en het realiseren van de doelen.
* Dit is de notitie reikwijdte en detailniveau, zoals dat wettelijk wordt genoemd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gerwin Gabry
drs. Sjef Jansen
drs. Wim Korver
drs. Rob van Woerden
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C01.3 2011: weg>= 4 rijstroken
C14 2011: pluimvee/varkens
D09 2011: landinrichting
D10 2011: recreatie
D11.2 2011: stedelijk project
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 31 okt 2018