3166. Bedrijventerrein H2O, gemeente Oldebroek, Heerde en Hattem

De gemeenten Oldebroek, Hattem en Heerde werken samen aan een gewijzigde profilering en een betere ontsluiting van het bedrijvenpark H2O nabij het knooppunt Hattemerbroek. Het plandeel ten oosten van de A50 ligt in de gemeente Hattem en het deel ten westen van de A50 en de nieuwe aansluiting op de A28 in de gemeente Oldebroek. Voor het bedrijvenpark worden twee bestemmingsplannen in Oldebroek en een in Hattem voorbereid. Voor de besluitvorming over de drie bestemmingsplannen is één gecombineerd milieueffectrapport opgesteld. De gemeente Oldebroek heeft, als coördinerend bevoegd gezag, de Commissie m.e.r. gevraagd om het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
05-10-2016 Kennisgeving MER
19-10-2016 Ter inzage legging MER
15-12-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies:
De Commissie m.e.r. vindt dat er goed onderzoek is gedaan naar de milieugevolgen van het plan, maar dat op een aantal punten nog nadere onderbouwing nodig is. Uit het rapport blijkt dat een aantal woningen een hoge geluidbelasting gaat ondervinden. De Commissie adviseert beter te onderbouwen waarom die geluidbelasting aanvaardbaar is en te onderzoeken of deze effecten met maatregelen zijn te verminderen. Ook is nog onduidelijk hoe de geursituatie voor omwonenden en mensen die in het plangebied werken zal zijn en of deze effecten beheersbaar gemaakt kunnen worden. De vliegroute van een beschermde soort vleermuizen gaat nu over de Voskuilerdijk. Het rapport maakt nog niet duidelijk waar en op welke manier deze route wordt vervangen. De gemeente heeft laten weten dat ze het milieueffectrapport laat aanvullen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Reinoud Kleijberg
ir. Henk Otte
ir. Paul van Vugt
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Oldebroek
Gemeente Hattem
Gemeente Heerde

Bevoegd gezag
Gemeente Oldebroek

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 16 dec 2016