3141. PHS Amsterdam Centraal

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) wil op trajecten rond Amsterdam Centraal meer treinen laten rijden. Hiervoor zijn verschillende maatregelen noodzakelijk. Het gaat om de verlenging en verbreding van perrons, aanpassing van bestaande tunnels en het creëren van een vrije spoorkruising ter hoogte van de Dijksgracht. Voordat de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat besluit over het Tracébesluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder constateerde de Commissie dat het rapport nog niet compleet was.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-09-2016 Aankondiging start procedure
22-09-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
08-12-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
30-01-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-03-2020 Kennisgeving MER
26-03-2020 Ter inzage legging MER
02-06-2020 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig advies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
02-06-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-11-2020 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het aangepaste rapport laat nu beter de milieueffecten van maatregelen zien. Onder meer booggeluid, het snerpende geluid dat soms te horen is als een trein door een bocht gaat, is nu goed in beeld gebracht. Het rapport is echter nog niet compleet. Zo bevat het milieueffectrapport geen analyse van de capaciteit van het spoor bij Amsterdam Centraal. De omvang van knelpunten op het spoor nu en in de toekomst blijft daardoor onduidelijk.
 
De Commissie adviseert daarom de staatssecretaris om eerst het rapport aan te laten passen en dan pas te beslissen over Tracébesluit.


Voorlopig toetsingsadvies
Welke spoorknelpunten moet het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Amsterdam Centraal oplossen? En welke maatregel is voor welk knelpunt bedoeld? Het milieueffectrapport laat dit nog onvoldoende zien. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies. Ook mist nog informatie over maatregelen om het snerpende booggeluid te voorkomen. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.
Het rapport laat nog onvoldoende zien welke knelpunten op het spoor de toename van het aantal treinen belemmeren en waarom, aldus de Commissie. Het project bevat hiervoor acht maatregelen maar het is niet duidelijk welke maatregelen welk doel dienen. Zo gaat het project uit van een snelheidsverhoging, vooral ten zuidoosten van het station, zonder dat duidelijk is waarom dit nodig is.
Daarnaast gaat het rapport uitgebreid in op booggeluid, het snerpende geluid dat soms te horen is als een trein de bocht door gaat. Toch brengt het rapport onvoldoende in beeld welke maatregelen booggeluid kunnen voorkomen.
De Commissie adviseert daarom het milieueffectrapport aan te passen en daarna pas een besluit te nemen. De minister neemt dit advies over en laat de Commissie het aangepaste milieueffectrapport opnieuw beoordelen.

Advies reikwijkte en detailniveau
Over het landelijke Programma Hoogfrequent Spoorvervoer is al eerder (in 2010) een besluit genomen door het Rijk. Daarom kijkt de Commissie m.e.r. alleen naar de effecten bij Amsterdam Centraal Station. Het gebied bevat meerdere bogen en vele wissels die leiden tot geluidhinder door booggeluid. Daarom adviseert de Commissie om in het rapport te onderzoeken welke factoren booggeluid beïnvloeden en hoe dit zoveel mogelijk kan worden beperkt.
Het station en de directe omgeving zijn stedenbouwkundig zeer waardevol. Om ervoor te zorgen dat het project goed in zijn omgeving wordt ingepast, adviseert de Commissie met de gemeente Amsterdam samen te werken aan een ruimtelijk kader waaraan het project kan worden getoetst.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
dr. Yvo Kok-Palma
ir. Henk Otte
ir. Femke Visser

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ProRail

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 03 nov 2020