3127. Herziening bestemmingsplan buitengebied Bergeijk 2016

De provincie Noord-Brabant wil de regels voor uitbreiding van veehouderijen aanscherpen via de Verordening ruimte 2014. Gemeenten in de provincie moeten deze regels vertalen in hun bestemmingsplannen. Dit is aanleiding voor de gemeente Bergeijk om het bestemmingsplan buitengebied te herzien. Bergeijk wil onder andere de maximale uitstoot van stikstof in het plan vastleggen. Voordat zij besluit over het bestemmingsplan zijn de milieueffecten beschreven in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Bergeijk heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
26-04-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-04-2016 Kennisgeving MER
28-04-2016 Ter inzage legging MER
30-08-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De beschermde natuurgebieden in Bergeijk en omgeving zijn al overbelast door de stikstofuitstoot door met name veehouderijen. Iedere toename van stikstof door uitbreiding van veehouderijen zal een negatief effect hebben op de natuur. Daarom heeft de gemeente een ‘stikstofemissieplafond’ ingesteld. Binnen dit plafond kunnen veehouderijen uitbreiden, mits er maatregelen worden genomen. In het milieueffectrapport worden maatregelen beschreven, maar de Commissie m.e.r. mist een kwantitatieve onderbouwing van de effecten op lucht en geur.
Het plan maakt ook de wijziging van rundveehouderij naar intensieve veehouderij mogelijk. De effecten hiervan, op lucht en geur, maakt het rapport ook nog onvoldoende duidelijk.
De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Sjoerd Bokma

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bergeijk

Bevoegd gezag
Gemeente Bergeijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 12 mrt 2018