3123. Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen, gemeente De Ronde Venen

De gemeente De Ronde Venen wil een nieuw bestemmingsplan voor de Vinkeveense plassen opstellen. De gemeente wil duurzaam investeren in behoud van een aantal legakkers en zandeilanden door in het nieuwe plan ruimte voor recreatie te bieden. De gemeente hecht aan een zorgvuldig planproces en wil daarom tussentijds de balans opmaken door in een milieueffectrapport de verhouding tussen nieuwe ontwikkelingen en het behoud van de bestaande kwaliteiten te onderzoeken. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd om het rapport tussentijds te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-05-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
30-08-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
01-09-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-10-2017 Ter inzage legging MER
30-11-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
Het milieueffectrapport laat zien dat de gemeente voor een grote opgave staat om de legakkers en zandeilanden op een betaalbare wijze in stand te houden. Het gaat om een groot plangebied met kwetsbare waarden op het gebied van landschap, natuur en water.De Commissie adviseert om in het rapport duidelijk te maken welke van deze waarden de gemeente graag wil behouden en welke maatregelen daarbij horen. Ook raadt zij aan om de positieve en negatieve effecten van het plan overzichtelijker in beeld te brengen.
Met deze extra informatie zal het definitieve rapport zowel het gesprek met stakeholders als de uiteindelijke besluitvorming goed ondersteunen.

 

Advies over reikwijdte en detailniveau
De planvorming is zeer zorgvuldig opgezet door intensief overleg met stakeholders en het vrijwillig opstellen van een milieueffectrapport.De Commissie adviseert in het rapport de landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten van het plassengebied te beschrijven, ook ten opzichte van andere plassengebieden. Op basis daarvan kan de ontwikkelingsruimte voor recreatie in het gebied worden bepaald. Deze ontwikkelruimte kan worden vertaald in randvoorwaarden en criteria voor het toestaan van recreatieve ontwikkelingen in het plassengebied.Tot slot is van belang aan te geven welke legakkers en zandeilanden van strategisch belang zijn om afslag van legakkers te voorkomen of bijzondere oevermilieus mogelijk te maken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gerwin Gabry
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente De Ronde Venen

Bevoegd gezag
Gemeente De Ronde Venen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Bijgewerkt op: 30 nov 2017