3121. Windpark industrieterrein Moerdijk

Nuon wil in samenwerking met het Havenschap Moerdijk maximaal acht windturbines met bijbehorende voorzieningen realiseren op het westelijk en zuidoostelijk deel van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Ter ondersteuning van de besluitvorming hierover zijn de milieueffecten beschreven in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
11-04-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
19-04-2016 Kennisgeving MER
21-04-2016 Ter inzage legging MER
23-06-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt dat het windpark goed is in te passen op het industrieterrein Moerdijk. Het rapport laat hiervoor verschillende mogelijkheden zien, een variant met zo veel mogelijk turbines en een variant met minder maar grotere turbines. De effecten op het landschap en de leefomgeving hiervan zijn goed beschreven en vergeleken. Hoe het goed functioneren van de nabijgelegen ecologische verbindingszone gewaarborgd wordt, vraagt nog enige toelichting. De Commissie is van oordeel dat een compleet beeld is ontstaan van de milieugevolgen van het windpark en het (milieu-)belang volwaardig kan worden meegewogen in de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Wim Keijsers
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nuon Wind Development B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Moerdijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 23 jun 2016