3119. Geitenhouderij Schoofbandweg 10 te Rossum, gemeente Maasdriel

Van der Schans Melkgeiten B.V. wil op de plaats van de varkenshouderij gelegen aan de Schoofbandweg 10 te Rossum een geitenhouderij oprichten voor in totaal 5.100 melkgeiten. Daartoe worden drie nieuwe stallen met buitenuitloop en een melkstal gebouwd. Om dit mogelijk te maken moeten onder andere de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan worden aangepast. Ter onderbouwing van een besluit over het plan zijn de milieugevolgen van de planwijziging beschreven in een MER. De gemeente Maasdriel heeft de Commissie gevraagd het MER te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
24-03-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-03-2016 Kennisgeving MER
31-03-2016 Ter inzage legging MER
08-06-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het rapport ontbreekt onderzoek dat aantoont dat het bouwen van het bedrijf archeologische waarden niet schaadt. Volgens de Commissie is doorschuiven van dat onderzoek niet mogelijk op grond van de regels uit het bestemmingsplan. Zij adviseert het rapport daarom aan te vullen met nader archeologisch onderzoek of met informatie die aantoont dat het bedrijf kan worden gebouwd zonder schade aan eventueel aanwezige archeologische waarden.

Het rapport laat verder zien dat de emissies geen milieueffecten veroorzaken die wettelijke grenzen overschrijden. Bepalend daarvoor is het goed functioneren van het mechanische ventilatiesysteem. Daarom adviseert de Commissie om het correct functioneren van de ventilatie goed te borgen bij het verlenen van de omgevingsvergunning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
Willem Foppen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Veehouderij A. van der Schans

Bevoegd gezag
Gemeente Maasdriel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 08 jun 2016