3094. Bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout

De gemeente Noordwijkerhout herziet het bestemmingsplan voor het buitengebied. Het plan biedt bestaande grondgebonden veehouderijen en bollenteelt- en glastuinbouwbedrijven mogelijkheden om uit te breiden. Verder kan recreatiepark Landal Dunimar een beperkt aantal bungalows en voorzieningen zoals een zwembad en horecagelegen-heden op het eigen terrein bijbouwen. Ter onderbouwing van een besluit over dit plan is een milieueffectrapport opgesteld. De gemeenteraad van Noordwijkerhout heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
24-11-2015 Kennisgeving MER
30-11-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-01-2016 Ter inzage legging MER
02-03-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport een duidelijk beeld geeft van de activiteiten in het plangebied en van hun milieueffecten. Zo behandelt het de bollenteelt in dit landschappelijk waardevolle gebied en de effecten van extra plantenkassen. Het rapport laat zien waar extra ruimte voor kassen kan leiden tot achteruitgang van het landschap. Door plantenkassen en onrendabele bedrijven te saneren wil de gemeente de verrommeling terugdringen en de openheid verbeteren.
De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten van deze en andere activiteiten compleet beschrijft en dus een goede basis vormt voor een besluit over het plan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Sjoerd Bokma

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Noordwijkerhout

Bevoegd gezag
Gemeente Noordwijkerhout

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 03 mrt 2016