3090. Net op zee Hollandse Kust (zuid)

TenneT wil de toekomstige windparken voor de Hollandse Kust (zuid) aansluiten op het hoogspanningsnet. De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten binnenkort over het inpassingsplan en de diverse vergunningen die hiervoor nodig zijn. Voorafgaand zijn de milieugevolgen hiervan onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder waren negatieve effecten op de Bruinvis onduidelijk, daarom is het rapport aangevuld. De ministers hebben de Commissie gevraagd het aangevulde rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-11-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
28-01-2016 Aankondiging start procedure
29-01-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
11-04-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
01-07-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-09-2016 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing
24-08-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-10-2017 Kennisgeving MER
06-10-2017 Ter inzage legging MER
11-12-2017 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
12-12-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-12-2017 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het heien van de funderingspalen van de twee offshore platforms, die nodig zijn voor de aansluiting van de windturbines, leidt tot geluidverstoring onder water van Bruinvissen. Het aangevulde rapport geeft een goed beeld van deze negatieve effecten. Zo blijkt bijvoorbeeld dat maatregelen nodig zijn en dat door het nemen van maatregelen teveel natuurschade voorkomen wordt. De Commissie concludeert dat er nu goede en complete milieu-informatie beschikbaar is voor de te maken milieuafwegingen over het net op zee Hollandse Kust (zuid).


Voorlopig toetsingsadvies
De milieueffecten van de potentiële tracés voor de verbinding vanaf de offshore windparken naar het vaste land zijn goed beschreven en goed met elkaar vergeleken. Dit geeft een goede basis voor de tracékeuze. Het heien van de funderingspalen van de twee offshore platforms, die nodig zijn voor de aansluiting van de windturbines, leidt door onderwatergeluid tot verstoring van de leefomgeving van Bruinvissen. Uit het MER wordt nog onvoldoende duidelijk of hierdoor in cumulatie met de windparken aanzienlijke gevolgen voor Bruinvissen kunnen optreden, en met welke maatregelen verstoring te voorkomen is. De Commissie adviseert het rapport hierop te laten aanvullen. Hierdoor kan met deze informatie rekening gehouden worden bij de te nemen besluiten. De ministers hebben aangegeven het advies over te nemen. De aanvulling zullen zij door de Commissie laten toetsen.


Tussentijds toetsingsadvies
Het rapport beschrijft drie kabeltracés voor de aansluiting van de offshore windparken op het elektriciteitsnet op het vaste land. Twee tracés landen aan bij de Maasvlakte en het derde tracé ten zuiden van Kijkduin. Het derde tracé loopt vervolgens ondergronds naar Wateringen. Het rapport geeft een goed overzicht van de milieuverschillen tussen de tracés en van de mogelijkheden om effecten op natuur en archeologie te voorkomen of te beperken. De Commissie m.e.r. vindt dat de ministers met de informatie in het rapport goed
onderbouwde milieuafwegingen over het voorkeurstracé kunnen maken.


Advies Reikwijdte en detailniveau
De ministers en TenneT hebben drie realistische tracés ontworpen voor de aansluiting van de offshore windparken op het hoogspanningsnetwerk op het vasteland. Twee tracés landen aan bij de Maasvlakte. Het derde tracé ten zuiden van Kijkduin. Dit tracé loopt vervolgens geheel ondergronds naar Wateringen. De Commissie vindt dat dit een goede basis is voor het op te stellen milieueffectrapport.

Wanneer de toekomstige kabels op zee en/of bij het aanlandingspunt te diep onder het zand komen te liggen, dan wel bloot komen te liggen, kunnen herstelwerkzaamheden nodig zijn. De Commissie vraagt in haar advies aandacht voor de risico’s van dat herstel voor de natuur en voor de leveringszekerheid van groene energie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Poppe de Boer
dr. Theo Fens
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied; Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D24.1/2 2011: hoogspanningsleiding

Bijgewerkt op: 15 jan 2019