3089. Windpark Zeewolde

De ontwikkelvereniging Zeewolde, de gemeente Zeewolde, de provincie Flevoland en het ministerie van Economische Zaken willen een windpark realiseren in het deelgebied Zeewolde zoals dat is opgenomen in het ontwerp-Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Hiervoor moet een Rijksinpassingsplan worden vastgesteld en omgevingsvergunningen worden verleend. Voordat de ministers hierover besluiten, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De ministers hebben de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-11-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
11-11-2015 Aankondiging start procedure
12-11-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-01-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
04-10-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-12-2016 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing
02-03-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-03-2017 Kennisgeving MER
10-03-2017 Ter inzage legging MER
30-05-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Volgens de Commissie is het rapport overzichtelijk en is duidelijk te zien hoe het rapport tot wijzigingen in het plan heeft geleid. Eerder had de Commissie al een tussentijdse versie van het milieueffectrapport getoetst. Toen adviseerde de Commissie om de voorkeursopstelling van de windturbines verder uit te werken, extra natuurinformatie toe te voegen en de belangrijkste punten uit het rapport in de samenvatting op te nemen. Deze informatie is nu toegevoegd. Daarmee biedt het rapport voldoende informatie om een besluit over het windpark te nemen.


Tussentijds toetsingsadvies
Volgens de Commissie is het tussentijdse milieueffectrapport zeer overzichtelijk, al geeft de samenvatting niet de belangrijkste informatie uit het hoofdrapport weer. Het rapport bevat voldoende milieu-informatie om een besluit te kunnen nemen. Zij adviseert de voorkeursopstelling (98 windturbines van gemiddelde afmeting binnen de zones van het Regioplan) in het definitieve rapport verder uit te werken. De Commissie constateert dat de strook windturbines langs de A6, die negatieve gevolgen voor de Oostvaardersplassen kan hebben, is vervallen. Het windpark gaat 0,4 hectare natuur in beslag nemen. Deze natuur moet gecompenseerd worden. Het rapport geeft nog niet aan waar die compensatie beschikbaar is.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om de doelen en randvoorwaarden uit het Regioplan en de Structuurvisie uit te werken voor het Windpark Zeewolde. Als gekozen wordt om windturbines buiten de zones van het Regioplan te plaatsen, dan adviseert de Commissie om de alternatieve opstellingsmogelijkheden voor deze turbines te onderbouwen. Daarnaast adviseert zij om een fasering van de aanleg van de nieuwe turbines op te nemen en daarbij ook aandacht aan de sanering van de bestaande windturbines te besteden. Het rapport biedt hiermee straks goed inzicht in de keuzes voor het vaststellen van het Rijksinpassingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Sjef Jansen
ing. Caspar Slijpen
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ontwikkelvereniging Zeewolde

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 13 jun 2017