3074. Calandbrug - Theemswegtracé

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wil samen met het Havenbedrijf Rotterdam en ProRail een deel van het spoortracé van de Havenspoorlijn (die het westelijke Havengebied verbindt met het achterland) verleggen naar de Theemsweg. Het treinverkeer over de Calandbrug verdwijnt daardoor. De uitwerking van het tracé, de aanpassingen aan het spoor en de daarmee samenhangende maatregelen worden mogelijk gemaakt via een Tracébesluit. Voordat de minister een besluit neemt heeft zij de milieugevolgen laten onderzoeken in een milieueffectrapport. De minister heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-10-2015 Aankondiging start procedure
16-10-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
01-12-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
10-08-2016 Kennisgeving MER
11-08-2016 Ter inzage legging MER
15-11-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat zien dat door het nieuwe tracé het aantal geluidgehinderden in Rozenburg afneemt en in Geervliet en Zwarte Waal beperkt toeneemt. Het aantal gehinderden door trillingen in de woonomgeving neemt af en bij kantoren en werkruimten gering toe. De veiligheidsrisico’s worden kleiner door een grotere afstand tussen het spoor en de bebouwing in Rozenburg. De Commissie vindt dat er met het rapport een goede milieubasis ligt voor het Tracébesluit.


Advies reikwijdte en detailniveau
De verlegging van het tracé zal een verandering in geluid betekenen voor verschillende dorpen in de omgeving van de Havenspoorlijn. Dit moet goed in beeld gebracht worden. De verlegging betekent waarschijnlijk een verbetering voor de leefkwaliteit in Rozenburg, maar de spoorlijn komt dichter bij de kern Zwartewaal. Daarom wordt speciale aandacht gevraagd voor de gevolgen voor de leefomgeving van deze kern en, indien nodig, eventuele verbetermogelijkheden. Verder voert het Theemswegtracé langs bedrijven met gevaarlijke stoffen. Daarom is een goede beschrijving van de gevolgen voor de externe veiligheid belangrijk.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
drs. Sjef Jansen
dr. Yvo Kok-Palma
ir. Henk Otte

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Havenbedrijf Rotterdam NV

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 21 nov 2016