3067. Bestemmingsplan buitengebied Druten

De gemeente Druten herziet het bestemmingsplan buitengebied. Het nieuwe plan maakt bijvoorbeeld uitbreiding van veehouderijen tot 1,5 hectare mogelijk. Voordat de gemeenteraad hierover beslist zijn de gevolgen van het plan in een milieueffectrapport onderzocht.

Procedure en adviezen

Toetsing
23-07-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-08-2015 Kennisgeving MER
06-08-2015 Ter inzage legging MER
28-09-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt het opgestelde rapport prettig leesbaar. Het rapport gaat uitgebreid in op cultuurhistorie en de verschillende landschapstypen in het plangebied.
Het rapport laat zien dat de ontwikkelruimte voor veehouderijen negatief effecten kan hebben op de natuur door extra stikstofdepositie (ammoniak afkomstig uit mest). Het gaat dan met name om de natuurgebieden Rijntakken en Veluwe. Het rapport is niet voldoende duidelijk over hoe deze negatieve gevolgen te voorkomen zijn. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het onderzoeken van een alternatieve planinvulling of het op effectiviteit bekijken van maatregelen zoals luchtwassers. Daarom adviseert de Commissie adviseert alternatieven en maatregelen alsnog te onderzoeken en het rapport aan te vullen voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
Willem Foppen

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Druten

Bevoegd gezag
Gemeente Druten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 28 sep 2015