3066. Bestemmingsplan Oosterwold, gemeente Almere

De gemeente Almere wil het bestemmingsplan Oosterwold opstellen. Het gebied is circa 4300 hectare groot en ligt ten zuiden van de A27. Zij wil hier de bouw van woningen, bedrijventerreinen en stads-landbouw mogelijk maken. Het bestemmingsplan gaat uit van zogenaamde ‘uitnodigingsplanologie’. Dit betekent dat de gemeente niet van tevoren vastlegt in het bestemmingsplan wat waar komt, maar dat private partijen dat later zelf bepalen. Voordat de gemeente-raad een besluit neemt zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De raad van Almere heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
12-06-2015 Kennisgeving MER
15-06-2015 Ter inzage legging MER
17-07-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-10-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt het rapport nog niet compleet. Een monitorings- en evaluatieprogramma ontbreekt. Met zo’n programma kan beoordeeld worden of de ambities en de milieudoelen in de praktijk gehaald worden. Omdat de gemeente veel wil vrijlaten is dit programma belangrijk. Dit biedt de gemeente namelijk de optie om tussentijds bij te sturen. Straks moet bijvoorbeeld gemeten worden of Oosterwold zich ontwikkelt tot het gewenste groene en open gebied. Wordt de gewenste waterkwaliteit bereikt en treedt geen wateroverlast op? De Commissie adviseert dit programma uit te werken voordat een besluit genomen wordt over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
dr. Fransje Hooimeijer
ir. Joep Lax
ir. Marlies Verspui

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Almere

Bevoegd gezag
Gemeente Almere

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Bijgewerkt op: 12 mrt 2018