3064. Uitbreiding afvalverwerking / energieproductie EEW Delfzijl B.V. met een derde lijn

EEW Energy-from-Waste-Group wil haar energie-uit-afvalcentrale op bedrijventerrein Oosterhorn in Delfzijl uitbreiden met een derde verbrandingslijn. Met deze verbrandingslijn wil EEW extra stoom en elektriciteit opwekken. Het afval wordt aangevoerd per schip of vrachtwagen. Voordat de provincie Groningen besluit over de vergunning zijn de milieugevolgen van de uitbreiding onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft de Commissie gevraagd het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
29-06-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
10-08-2015 Aankondiging start procedure
13-08-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
15-10-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
04-02-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-03-2016 Kennisgeving MER
29-03-2016 Ter inzage legging MER
28-07-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat in het rapport de figuren en schema’s van de verbrandings- en zuiveringstechnieken helder en gestructureerd zijn uitgewerkt. Het rapport gaat nog niet in op het effect dat deze uitbreiding heeft op de toename van de verbrandingscapaciteit in Nederland. Dit is van belang omdat onduidelijk is wat het milieueffect is van deze uitbreiding en de verschuiving van afvalverbranding naar Delfzijl. Ook is een alternatieve luchtzuiveringstechniek (natte rookgasreiniging) onvoldoende onderzocht. Tot slot zijn de effecten op natuur in de Eems-Dollard regio en de omgang met afval- en reststoffen niet goed beschreven. De Commissie adviseert daarom het rapport aan te passen en daarna pas te besluiten over de vergunning.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport:

  • De doelstellingen van EEW om stoom en elektriciteit te leveren door afvalverbranding uit te werken en om alternatieven en varianten te onderzoeken waarmee dit doel kan worden bereikt.
  • De effecten van de verschillende procesonderdelen in beeld te brengen. Het gaat dan om alle stappen van begin tot eind, van aanvoer van afval tot verwerking van restproducten.
  • De totale effecten van de van de afvalverwerking in beeld te brengen en daarbij de nadruk te leggen op CO2-emissies (klimaateffecten), energieverbruik en hergebruik van reststoffen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Huub Stassen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
EEW Energy From Waste Delfzijl B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C18.4 2011: niet-gevaarlijk afval

Bijgewerkt op: 16 aug 2016