3056. Bestemmingsplan buitengebied Rucphen 2012, 3e herziening

De gemeente Rucphen bereidt het bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, 3e herziening' voor. Het plan biedt onder voorwaarden ruimte voor ontwikkeling aan agrarische bedrijven en permanente teeltondersteunende voorzieningen. Omdat er mogelijk negatieve effecten zijn als gevolg van het plan op Natura 2000-gebieden, is een een milieuffectrapport opgesteld. De gemeente heeft gevraagd of de Commissie over het milieueffectrapport adviseert.

Procedure en adviezen

Toetsing
01-06-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
29-10-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt wat betreft de bebouwing in het buitengebied, hebben mogelijk effect op beschermde diersoorten die wonen rond erven en in agrarische gebouwen, zoals vleermuizen en sommige vogelsoorten. De Commissie adviseert hier meer inzicht in te geven. Ook adviseert zij meer informatie te geven over de effecten van stikstofdepositie (ammoniakuitstoot) op de natuur als het plan maximaal wordt ingevuld. De gemeente heeft laten weten het rapport aan te vullen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gerwin Gabry
drs. Reinoud Kleijberg
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rucphen

Bevoegd gezag
Gemeente Rucphen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 02 nov 2015