3023. Buffer Noord - Zwartemeer

De provincie Drenthe wil aan de noordzijde van het natuurgebied Bargerveen bij Zwartemeer een bufferzone aanleggen voor grondwaterbeheer. Hiermee wordt het mogelijk de grondwaterstand in het Bargerveen te verhogen om natuurherstel te bevorderen. Ook ontstaan mogelijkheden voor wateropvang bij calamiteiten, bijvoorbeeld bij extreme neerslag. Om de buffer in te richten wordt een inrichtingsplan voor het 65 hectare grote gebied opgesteld en in een bestemmingsplan (gemeenteraad Emmen) vastgelegd. Ook is een ontgrondingsvergunning nodig (provincie Drenthe). De gemeenteraad van Emmen en Provinciale Staten van Drenthe besluiten hier binnenkort over. Voorafgaand hieraan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad en de provincie hebben de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-02-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
24-02-2015 Aankondiging start procedure
26-02-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
22-04-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
persbericht
Toetsing
15-01-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-02-2016 Ter inzage legging MER
21-04-2016 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
21-04-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-06-2016 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het aangepaste effectrapport laat nu een alternatief zien dat optimaal tegemoet komt aan de natuurdoelstelling, namelijk het verder vergroten van het oppervlak levend hoogveen. Geconstateerd wordt dat hierdoor tegelijkertijd wateroverlast ontstaat voor de bebouwing en natschade voor de landbouw. De mate waarin dit gebeurd is echter niet bepaald. Hierdoor kan ook niet beoordeeld worden of er maatregelen zijn die deze wateroverlast en natschade tot een acceptabel niveau kunnen beperken.

De Commissie adviseert dit te herstellen en dan pas te besluiten, zodat met deze informatie rekening gehouden kan worden.

Voorlopig toetsingsadvies
Uit het milieueffectrapport blijkt dat bij alle onderzochte inrichtingsmogelijkheden het doel voor waterberging ruimschoots wordt gehaald. Onduidelijk is nog in hoeverre een hoger grondwaterpeil in de buffer gerealiseerd kan worden waarmee optimaal tegemoet gekomen wordt aan de natuurdoelstelling, namelijk het verder vergroten van het oppervlak levend hoogveen. De Commissie adviseert in een aanvulling op het rapport een dergelijk alternatief uit te werken en aan te geven in welke mate eventuele negatieve gevolgen voor de landbouw en gebouwde omgeving (wateroverlast) verminderd of voorkomen kunnen worden. De provincie heeft aangegeven het rapport hierop aan te vullen.


Advies reikwijdte en detailniveau
Centraal in het project staat natuurherstel, namelijk het creëren van omstandigheden waardoor de aangroei van nieuw hoogveen in het Bargerveen mogelijk wordt. De Commissie vindt het belangrijk dat het rapport laat zien welke keuzes er zijn voor het verhogen van het waterpeil en het afgraven van (voedselrijke) grond. In de omgeving zijn er zorgen over mogelijke water- en muggenoverlast. De Commissie adviseert in het rapport daarom in het bijzonder in te gaan op de maatregelen die overlast voorkomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Wim Keijsers
ir. Theo Witjes

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Drenthe

Bevoegd gezag
Provincie Drenthe
Gemeente Emmen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen
D16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen

Bijgewerkt op: 12 mrt 2018