2988. Vestiging intensieve veehouderij Beemte Vaassen

De provincie Gelderland wil de oprichting van het pluimveebedrijf van Verbeek aan de Bokkerijweg in het gebied Beemte-Vaassen in de provincie Gelderland mogelijk maken. Hiervoor stelt de provincie een provinciaal inpassingsplan op en wordt een omgevingsvergunning verleend. Onderdeel van het initiatief is de ontsluiting van dit perceel, in combinatie met de ontsluiting van varkenshouderij Van der Wekken aan de Weteringdijk in hetzelfde gebied. Voor het besluit over de Omgevingsvergunning en het provinciaal inpassingsplan is een milieueffectrapport opgesteld. Bevoegd gezag in de procedure is Provinciale Staten van de provincie Gelderland.

Procedure en adviezen

Toetsing
09-10-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-12-2014 Ter inzage legging MER
16-12-2014 Kennisgeving MER
05-03-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht bij toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport een goede beschrijving geeft van de milieugevolgen van het inpassingsplan en de omgevingsvergunning. Het rapport toont milieuvoordelen en -nadelen van alternatieven voor de verkeersafwikkeling in het gebied. Het beschrijft ook voor pluimveehouderij Verbeek nuttige alternatieven voor de huisvesting van het pluimvee en mestopslag en -behandeling.
Uit het rapport blijkt dat de ammoniakuitstoot op diverse natuurgebieden in de omgeving netto afneemt, doordat het bedrijf in Uddel verder weg van de ‘Veluwe’ ligt is dan de locatie aan de Bokkerijweg. Voor het gebied ‘Uiterwaarden IJssel’ (Natura 2000) is echter sprake van een kleine toename. Het is nog onduidelijk of de natuur in dit gebied niet teveel aangetast wordt door deze toename. De Commissie adviseert om het rapport op dit punt aan te vullen en pas daarna te besluiten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Hoeve
ing. Richard Schokker

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Epe

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland
Gemeente Epe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 26 mei 2021