2984. Bestemmingsplannen Dordtse Kil IV en A16-N3

De gemeente Dordrecht wil een nieuw bedrijventerrein, Dordtse Kil IV, aan de zuidwest kant van de stad ontwikkelen. Dit terrein maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Westelijke Dordtse Oever. Rijkswaterstaat is voornemens het knooppunt A16/N3 te verbeteren, waarbij gelijktijdig nieuwe op- en afritten voor de bereikbaarheid van Dordtse Kil IV worden meegenomen. Voordat de gemeenteraad van Dordrecht een besluit neemt, worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad Dordrecht heeft de Commissie gevraagd het concept-milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
14-10-2014 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-10-2014 Aankondiging start procedure
04-12-2014 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
16-12-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
19-11-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-03-2016 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing
09-02-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-02-2017 Kennisgeving MER
11-02-2017 Ter inzage legging MER
21-04-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De adviezen die de Commissie m.e.r. in een tussentijds toetsingsadvies in maart 2016 gaf zijn in het definitieve milieueffectrapport goed uitgewerkt. De ambities van de gemeente op het gebied van duurzaamheid, waterveiligheid en milieu zijn uitgewerkt in maatregelen en hebben een plek gekregen in het ontwerp-bestemmingsplan. De Commissie concludeert dat op basis van het milieueffectrapport het milieu een volwaardige plaats krijgt in de besluitvorming over het bestemmingsplan.


Tussentijds toetsingsadvies
De Commissie constateert dat de studie naar effecten van geluid op de leefomgeving nog niet volledig is. De effecten van de verschillende geluidsbronnen, weg, spoor en railverkeer zijn bij elkaar opgeteld. De Commissie adviseert deze verschillende geluidbronnen ook los van elkaar te beschrijven. Daarnaast adviseert zij recenter geluidonderzoek voor de windturbines te hanteren en de milieuzonering en geluidsemissie per bedrijfscategorie in het plan te onderbouwen. Met deze aanvullende informatie kunnen omwonenden beter worden geïnformeerd over de effecten op hun leefomgeving en kunnen geluidmaatregelen beter worden onderbouwd.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert de wenselijkheid van de uitbreiding van het bedrijventerrein Dordtse Kil te onderbouwen met behulp van de Ladder van Duurzame Verstedelijking. Is de regionale vraag voldoende groot? Kan deze niet worden opgevangen binnen het al bestaande gebied? Waarom is Dordtse Kil IV - ook gezien de ontsluitingsmogelijkheden- het meest geschikte gebied voor een nieuw regionaal bedrijventerrein?
Daarnaast vraagt de Commissie te beschrijven hoe de voorgenomen aanpassing van de infrastructuur in de tijd is afgestemd op de aanleg van het bedrijventerrein.
Het milieueffectrapport moet ook aangeven welke gevolgen de plannen hebben voor omwonenden, landschap en natuur: welke maatregelen zijn erom de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden?

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
ir. Jan Termorshuizen
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Dordrecht

Bevoegd gezag
Gemeente Dordrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.3 2011: industrieterrein
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 09 mrt 2018