2975. Woningbouwlocatie De Del te Rozendaal

De gemeente Rozendaal wil in het gebied ‘De Del’ maximaal 64 woningen bouwen. Vanwege mogelijke gevolgen voor beschermde en kwetsbare natuur is een milieueffectrapport opgesteld. De gemeente Rozendaal heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
01-08-2014 Kennisgeving MER
04-08-2014 Ter inzage legging MER
07-08-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
26-09-2014 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
29-09-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
09-10-2014 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het onderzoek bleek dat de luchtverontreiniging toeneemt door de woningbouw in De Del en schade kan veroorzaken aan het naastgelegen Natura 2000-gebied De Veluwe. Er was wel een maatregel beschreven, gericht natuurbeheer door het verwijderen van planten en bomen die oorspronkelijk niet in het gebied thuishoren, in dit geval de Vogelkers. Toch kon deze maatregelen de schade niet volledig teniet doen omdat deze alleen op een kleine strook grond werd uitgevoerd.
De aanvulling op het milieueffectrapport beschrijft dat de maatregel in een ruimer gebied wordt toegepast, waarmee de effecten van de luchtverontreiniging kunnen worden voorkomen. Daarmee is nu alle milieu-informatie aanwezig om een besluit te kunnen nemen over het voornemen.

 

Voorlopig toetsingsadvies
Het milieueffectrapport is, zeker gezien de omvang van het voornemen, zeer uitgebreid en compleet, maar toch ontbreekt volgens de Commissie op één punt nog informatie.
Uit het onderzoek blijkt dat de luchtverontreiniging toeneemt door de woningbouw in De Del en deze veroorzaakt schade aan natuurgebied De Veluwe.
Het rapport beschrijft een goede maatregel die de effecten van de luchtverontreiniging kan voorkomen: gericht natuurbeheer door het verwijderen van planten en bomen die oorspronkelijk niet in het gebied thuishoren, zoals de Amerikaanse Eik en Vogelkers. Deze maatregel geldt echter slechts voor een klein deel van het gebied. De Commis-sie adviseert daarom het milieueffectrapport aan te vullen met maatregelen voor het hele natuurgebied.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rozendaal

Bevoegd gezag
Gemeente Rozendaal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 28 jun 2019