2942. Bestemmingsplan buitengebied Werkendam

De gemeente Werkendam wil het bestemmingsplan voor het buitengebied actualiseren. Het bestemmingsplan maakt uitbreidingen van veehouderijen en het omschakelen naar een andere bedrijfstak mogelijk. De gemeente heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
20-06-2014 Kennisgeving MER
20-06-2014 Ter inzage legging MER
23-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-11-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport bevat veel informatie. Er is gedegen onderzoek gedaan en het is helder geschreven met veel aandacht voor en een goede analyse van landschap, cultuur en archeologie. De Commissie vindt toch dat er nog essentiële informatie ontbreekt in het rapport en adviseert het aan te vullen. Het gaat om meer onderbouwing dat Natura2000-gebieden Biesbosch, Loevestein, Pompveld en Korsche Boezem, Langstraat en Lingegebied & Diefdijk-Zuid niet worden aangetast door stikstofdepositie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
Willem Foppen
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Werkendam

Bevoegd gezag
Gemeente Werkendam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 04 nov 2014