2933. Bestemmingsplan buitengebied Halle Heide

De gemeente Bronckhorst heeft het bestemmingsplan buitengebied Halle-Heide opgesteld. Dit plan regelt planologisch de mogelijke uitbreiding van acht agrarische bedrijven en de verplaatsing van een pluimveebedrijf. De realisatie van het plan heeft mogelijk effect op de natuur. De gemeenteraad van Bronckhorst heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
29-04-2014 Kennisgeving MER
01-05-2014 Ter inzage legging MER
30-06-2014 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
16-12-2014 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie adviseerde het milieueffectrapport op een aantal punten aan te vullen. Wat bijvoorbeeld ontbreekt is inzicht in de huidige situatie waarmee de effecten van het plan voor natuur moeten worden vergeleken. Verder is in het rapport aangegeven dat de bedrijven kunnen uitbreiden omdat er technieken zijn om de uitstoot van ammoniak (stikstof) te verminderen. Maar deze technieken zijn niet voor alle diersoorten beschikbaar. Ook is niet duidelijk of deze technieken al aanwezig zijn. Tot slot gaat het rapport niet in op de effecten van de verplaatsing van het pluimveebedrijf.

Toetsingsadvies
Het herziene rapport geeft veel goede informatie. Het biedt gedetailleerde informatie over de huidige situatie en over de uitbreiding volgens het bestemmingsplan. Er is berekend hoeveel ammoniak uitstoot (stikstof) er op dit moment plaatsvindt in het gebied. Het rapport laat zien dat het mogelijk is dat zes locaties in het gebied (door) ontwikkelen zonder dat de ammoniakuitstoot op Natura 2000-gebied Korenburgerveen toeneemt, wanneer er gebruik wordt gemaakt van maatregelen zoals stikstof reducerende staltechnieken én als drie locaties in het gebied een niet-agrarische bestemming krijgen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Willem Foppen
ing. Wim Hoeve
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bronckhorst

Bevoegd gezag
Gemeente Bronckhorst

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 16 dec 2014