2932. Bestemmingsplan buitengebied Harderwijk

De gemeente Harderwijk wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor het buitengebied van Harderwijk. Dit bestemmingsplan biedt ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en recreatie en heeft mogelijk gevolgen voor beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden). De gemeenteraad van Harderwijk heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
30-04-2014 Kennisgeving MER
01-05-2014 Ter inzage legging MER
04-07-2014 Voorlopig advies uitgebracht
02-12-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie adviseert het rapport op een aantal punten aan te vullen. Het rapport laat bijvoorbeeld zien dat:

  • Door de uitbreiding van agrarische bedrijven de leefomgeving verslechtert. Maar een analyse hiervan en de maatregelen om het tegen te gaan ontbreken.
  • De uitbreidingsruimte voor nieuwe agrarische bedrijven beperkt is. Het rapport stelt dat bedrijven toch kunnen uitbreiden als zij technieken gebruiken die de uitstoot van ammoniak (stikstof) verminderen. Maar deze technieken zijn niet voor alle diersoorten beschikbaar en ook is niet duidelijk of deze technieken niet al aanwezig zijn op bedrijven. De Commissie vindt het onvoldoende onderbouwd dat op deze manier milieuruimte gecreëerd kan worden.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ing. Hilko Ellen
Willem Foppen

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Harderwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Harderwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 02 dec 2014