2930. Bestemmingsplan buitengebied Oisterwijk

De gemeente Oisterwijk wil haar bestemmingsplan buitengebied herzien. Dit plan biedt ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en kamperen bij de boer (recreatie). De milieugevolgen hiervan zijn in een milieueffectrapport onderzocht. De gemeenteraad van Oisterwijk heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
25-04-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-05-2014 Kennisgeving MER
02-05-2014 Ter inzage legging MER
15-07-2014 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
13-11-2014 Advies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het aangevulde milieueffectrapport bevat veel nuttige informatie. Het biedt bijvoorbeeld meer gedetailleerde informatie over de huidige en geplande situatie van veehouderijen zodat inzicht ontstaat in de luchtverontreiniging die daarvan te verwachten is. Het nieuwe rapport maakt ook duidelijk dat de ontwikkelings-mogelijkheden voor veehouderijen veel beperkter zijn dan waar de gemeente in eerste instantie van uitging.
De Commissie vindt dat het aangevulde rapport een goed en volledig beeld geeft van de milieueffecten.

 

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport laat zien dat uitbreiding van veehouderijbedrijven te negatieve gevolgen heeft voor beschermde natuur (Natura 2000-gebieden). Het rapport beschrijft daardoor geen uitvoerbaar plan. Er zijn mogelijkheden met minder milieugevolgen maar dan moet het doel van het plan aangepast worden. Ook is onduidelijk of agrarische bedrijven niet teveel grondwater gebruiken, waardoor natuur verdroogt.
Het buitengebied van Oisterwijk heeft verschillende waardevolle landschappen, zoals beekdalen en vennen. Het is echter nog onbekend hoe uitbreiding van agrarische bedrijven en recreatie worden afgestemd op dit landschap.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gerwin Gabry
drs. Sjef Jansen
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Oisterwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Oisterwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 13 nov 2014