2892. Windpark Slufterdam

Nuon en Eneco exploiteren ieder een windturbinepark (in totaal 17 windturbines) op de Slufterdam (Maasvlakte Rotterdam). De wens bestaat om beide windturbineparken op te waarderen en uit te breiden. Ten behoeve van de daartoe benodigde vergunningen moet een m.e.r.-beoordeling worden uitgevoerd. Dit betekent dat het bevoegd gezag moet beslissen of in verband met belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu een milieueffectrapport opgesteld dient te worden.

Procedure en adviezen

Beoordeling
19-03-2014 Adviesaanvraag
13-05-2014 Beoordelingsadvies uitgebracht
Advies over de m.e.r. beoordeling

Opmerkingen bij de advisering

Beoordeling
De Commissie heeft een second opinion op de m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. De Commissie acht voldoende informatie aanwezig om te kunnen concluderen dat geen MER hoeft te worden gemaakt. De Commissie geeft in overweging om in een of meer broedseizoenen slachterofferonderzoek met betrekking tot alle broedvogels uit te voeren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Wim Keijsers
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nuon Wind Development B.V.
Eneco Wind B.V.

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 09 mrt 2018