2859. Bestemmingsplan buitengebied Littenseradiel

De gemeente Littenseradiel herziet haar bestemmingsplan buitengebied. Omdat het plan kaderstellend is voor toekomstige m.e.r.-(beoordelings)-plichtige activiteiten en omdat een Passende beoordeling opgesteld moet worden wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Het MER besteedt uitgebreid aandacht aan landschappelijke kwaliteiten en manieren om die te beschermen. In het MER ontbreekt echter nog essentiële informatie, voornamelijk over mogelijke effecten op natuurgebieden en weidevogels. De Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen voordat het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen.

Procedure en adviezen

Toetsing
04-11-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
07-11-2013 Kennisgeving MER
08-11-2013 Ter inzage legging MER
27-01-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER geeft een goed beeld van de kwaliteiten van het typerende kleilandschap en van de mogelijke milieugevolgen van het plan voor dit landschap. Ontwikkelingen in de landbouw worden getoetst aan de kenmerken van de verschillende landschapstypen om negatieve gevolgen voor het landschap te voorkomen of beperken. In het MER ontbreekt echter nog informatie die volgens de Commissie essentieel is:

  • De effecten van het plan zijn onderschat, omdat geen rekening is gehouden met de mogelijkheden die het plan biedt voor bedrijfsverplaatsingen.
  • Het natuuronderzoek is onvolledig, omdat naar onvoldoende Natura 2000-gebieden is gekeken en omdat onvoldoende aandacht is besteed aan het leefgebied van beschermde vogelsoorten.
  • In het MER is uitgebreid ingegaan op mogelijke maatregelen om stikstofdepositie te beperken, maar daarmee is op planniveau nog niet aangetoond dat de Natura 2000-gebieden voldoende beschermd zijn.
  • Het MER geeft onvoldoende inzicht in mogelijke effecten van onder andere drainage en egalisatie op weidevogels.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
Willem Foppen
ing. Richard Schokker

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Littenseradiel

Bevoegd gezag
Gemeente Littenseradiel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 28 jan 2014