2827. Bestemmingsplan buitengebied gemeente Tholen

De gemeente Tholen actualiseert het bestemmingsplan buitengebied. Omdat dit plan kaderstellend is voor uitbreidingsmogelijkheden van (intensieve) veehouderijen en omdat er een Passende beoordeling is gemaakt, is er voor de onderbouwing van de besluitvorming een plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
08-08-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-08-2013 Kennisgeving MER
09-08-2013 Ter inzage legging MER
15-10-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER geeft duidelijk inzicht in de milieugevolgen van de uitgewerkte alternatieven. Uit het MER blijkt dat het plan vergeleken met de huidige feitelijke situatie significante negatieve gevolgen voor Natura-2000 gebieden niet uitsluit. De Commissie signaleert bij de toetsing van het MER dat in het plan een uitvoerbaar alternatief ontbreekt waarbij geen sprake is van toename van depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden.
De Commissie geeft als aandachtspunt mee om de in het MER gebruikte definitie van grondgebonden bedrijven aan te scherpen tot wat blijkt uit de toelichting de bedoeling is, zodat de milieueffecten van die bedrijven beter in beeld kunnen worden gebracht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
Willem Foppen
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Tholen

Bevoegd gezag
Gemeente Tholen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Bijgewerkt op: 15 okt 2013