2824. Gebiedsontwikkeling De Logt, gemeenten Oirschot en Oisterwijk

De gemeenten Oirschot en Oisterwijk starten een gebiedsontwikkelingsproject 'De Logt' op landgoed Rozephoeve. Het totale plan omvat de realisatie van ruim 70 ha nieuwe natuur, 18,5 ha bosvorming, agrarisch natuurbeheer, een biomassacentrale en vier nieuwe bouwkavels voor landgoedwoningen. Voor een deel van dit plan zullen de recent vastgestelde bestemmingsplannen voor de buitengebieden van beide gemeenten worden gewijzigd. Er is gekozen om een vormvrije m.e.r.-beoordeling uit te voeren voor het concept bestemmingsplan. De Commissie heeft getoetst of de conclusie van de vormvrije m.e.r.-beoordeling dat het voornemen niet tot belangrijke negatieve milieugevolgen kan leiden, terecht is. Daarnaast heeft de Commissie aanbevelingen gegeven ten behoeve van een eventuele Passende beoordeling.

Procedure en adviezen

Beoordeling
16-07-2013 Adviesaanvraag
27-09-2013 Beoordelingsadvies uitgebracht
Advies over de m.e.r.-beoordeling

Opmerkingen bij de advisering

M.e.r.-beoordeling
De Commissie meent dat de realisatie binnen dit bestemmingsplan van nieuwe natuur, landschapsversterking, bosvorming en de bouwkavels voor landgoedwoningen niet tot aanzienlijke milieugevolgen zal leiden. Zij denkt dat deze ontwikkelingen per saldo een positieve bijdrage leveren aan de natuurlijke en landschappelijke waarden van het landgoed. De Commissie kan (nog) niet bevestigen dat de biomassavergistingsinstallatie geen belangrijke nadelige milieueffecten tot gevolg kan hebben omdat:

  • De omvang en de mogelijkheden van de biomassavergistingsinstallatie onvoldoende helder zijn beschreven en vrijwel niet zijn begrensd in het conceptbestemmingsplan.
  • Niet is ingegaan op mogelijk significante negatieve effecten door stikstofdepositie ter hoogte van de omringende Natura 2000-gebieden. Een biomassavergistingsinstallatie kan in potentie stikstofemissie tot gevolg hebben.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. ing. Fon ten Thij
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Oisterwijk
Gemeente Oirschot

Bevoegd gezag
Gemeente Oisterwijk
Gemeente Oirschot

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 27 sep 2013