2755. Bestemmingsplan buitengebied Wageningen

De gemeente Wageningen herziet haar bestemmingsplan buitengebied. Omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten en vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebieden wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing
20-02-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-02-2013 Kennisgeving MER
28-02-2013 Ter inzage legging MER
12-08-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert bij de toetsing van het MER een aantal tekortkomingen die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming over het bestemmingsplan buitengebied. Het gaat om:

  • Een alternatief waarbij aantasting van natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden zijn uit te sluiten ontbreekt in het MER.
  • De methodische aspecten zoals toegepast bij de effectbeoordeling op Natura 2000-gebieden zijn deels onjuist: zo is vooruitgelopen op de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), is op onderdelen significantie onjuist bepaald en is het studiegebied te beperkt opgenomen.

De Commissie adviseert om eerst een aanvulling op het MER op te stellen en pas daarna een besluit te nemen.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
dr. Henk Everts
Willem Foppen

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Wageningen

Bevoegd gezag
Gemeente Wageningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 23 aug 2013