2746. Windparken Buitengaats en ZeeEnergie

Typhoon offshore wil de windparken Buitengaats en ZeeEnergie aanleggen in het Nederlandse deel van de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog. Inmiddels is het ontwerp voor de windparken en de kabelverbinding naar het vaste land geoptimaliseerd. De ministers van EZ en van IenM besluiten over de parken. Om de besluitvorming te ondersteunen is een nieuw MER opgesteld. Over deze windparken is eerder geadviseerd: project 1764 en 1766.

Procedure en adviezen

Toetsing
23-01-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-02-2013 Kennisgeving MER
15-02-2013 Ter inzage legging MER
15-04-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
22-05-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-06-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling op het MER
De Commissie miste in eerste instantie milieu-informatie in het MER. Het ging om informatie over:

  • Effecten op onderwaterleven door onderwatergeluid. Alternatieven die (eventuele) gevolgen beperken waren daarnaast niet uitgewerkt.
  • Vogelslachtoffers. Deze informatie was niet compleet en/of onduidelijk.

De aanvulling op het MER bevatte deze informatie wel. De informatie is belangrijk in het licht van het voorzorgbeginsel dat het Rijk in dit kader hanteert én om milieuvriendelijker opties tijdig voor de besluitvorming in beeld te hebben.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
prof. ir. Han Ligteringen
dr. Godfried van Moorsel
ing. Rob Vogel

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Typhoon Offshore

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 24 mrt 2014