2716. Bestemmingsplan buitengebied Uitgeest

De gemeente Uitgeest vernieuwt het bestemmingsplan voor haar buitengebied. Omdat er Natura 2000-gebieden in de omgeving liggen en omdat het bestemmingsplan kaders stelt voor m.e.r.-plichtige of m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten, is ook een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
11-10-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-10-2012 Ter inzage legging MER
19-12-2012 Voorlopig advies uitgebracht
22-01-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
voorlopig toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie signaleert de volgende tekortkomingen in het MER: 

  • er ontbreken maatregelen om de aantasting van de Natura 2000-gebieden in (de omgeving van) het plangebied, als gevolg van de emissie en de depositie van stikstof, uit te sluiten.
  • de maximale mogelijkheden en gevolgen van het plan worden berekend met dieraantallen die niet in overeenstemming zijn met de randvoorwaarden uit het plan.
  • dat de Flora- en faunawet de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg staat, is niet aannemelijk gemaakt.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
Willem Foppen
mr. ing. René van Lieshout

Voorzitter: prof. dr. ir. Rudy Rabbinge
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Uitgeest

Bevoegd gezag
Gemeente Uitgeest

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 23 jan 2013