2714. Structuurvisie Maasplassen

Vijf gemeenten in Midden-Limburg en de provincie Limburg willen maatregelen voor hoogwaterbescherming en ter versterking van natuur en landschap nemen in het Maasplassengebied. Daarnaast wordt ruimte geboden aan economische ontwikkelingen, vooral recreatie. Er is een intergemeentelijke structuurvisie en een MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-09-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-11-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
02-10-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-10-2013 Kennisgeving MER
03-10-2013 Ter inzage legging MER
14-11-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
06-12-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER en de aanvulling daarop bevatten voldoende informatie om een voorlopige keuze op Structuurvisieniveau over de beschreven hoogwaterveiligheidsmaatregelen op te baseren. Deze bevat echter nog onvoldoende informatie om een definitieve keuze te maken op inrichtingsniveau. De Commissie adviseert definitieve keuzes rond hoogwaterveiligheids-maatregelen te onderbouwen met instationair modelberekeningen en daarbij de mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden (indien nodig in een Passende beoordeling) en op beschermde soorten bij te betrekken.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het MER in ieder geval op te nemen:

  • Een onderbouwing van de verschillende doelen en inzicht in de mate waarin deze doelen bereikt worden.
  • Onderscheid tussen referentiesituatie, voornemen en overige ontwikkelingen in de omgeving.
  • Beschrijving van het proces dat is doorlopen om het voornemen en alternatieven vast te stellen.
  • Inzicht in de milieueffecten, met aandacht voor bandbreedtes en onzekerheden daarin.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
drs. Roeland van Kerkhoff
ir. Kuindert van der Spek
prof. dr. ir. Huib de Vriend

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
GOML (Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg)
Gemeente Beesel
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Leudal
Gemeente Maasgouw
Gemeente Roermond

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C03 2011: binnenvaarweg
C16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen
D03.1 2011: binnenvaarweg
D03.2 2011: waterkering, dijk
D09 2011: landinrichting
D10 2011: recreatie
D11.2 2011: stedelijk project
D11.3 2011: industrieterrein
D29.2 2011: mineralenwinning waterbodem

Bijgewerkt op: 06 dec 2013