271. Logistiek park Ossendrecht

De vennootschap wil een grootschalig bedrijventerrein (circa 85 ha) op het grondgebied van de gemeente Ossendrecht aanleggen, dat vooral zal worden bestemd voor transportbedrijven, met uitgroeimogelijkheden tot het verzorgen van fysieke distributieactiviteiten voor derden, handelsbedrijven, distributiecentra en hiermee verwante bedrijven.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-01-1990 Datum kennisgeving
26-01-1990 Ter inzage legging van de informatie
29-03-1990 Advies uitgebracht
Toetsing
01-02-1991 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-02-1991 Kennisgeving MER
06-02-1991 Ter inzage legging MER
Advies voor richtlijnen
Toetsing a
06-05-1991 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-05-1991 Kennisgeving MER
08-05-1991 Ter inzage legging MER
27-06-1991 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In haar advies over de richtlijnen voor de inhoud van het MER vroeg de Commissie speciale aandacht voor de vormgeving en landschappelijke inpassing van het logistiek park. Verder constateerde de Commissie, dat de te verwachten milieuhygiënische gevolgen van het logistiek park voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de manier, waarop het park in de toekomst beheerd gaat worden. Het MER zou dus duidelijk moeten aangeven, hoe dit zal gaan gebeuren. 

Na bekendmaking van het MER is, in verband met een noodzakelijk geachte aanvulling op het MER, de Commissie gevraagd haar advies op te schorten. Op 9 mei 1991 is deze aanvulling op het MER gepubliceerd. De Commissie gaf in haar toetsingsadvies aan, dat het MER voldoende informatie bevatte voor een besluitvorming waarin het milieubelang een volwaardige plaats zou innemen.

Na vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan door de gemeenteraad, is de besluitvorming beëindigd met het onthouden van de goedkeuring voor de wijziging door de provincie, onder andere op grond van de financiële haalbaarheid van het voornemen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Paul Langeweg
ir. Sijmons
ir. de Wringer

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. Rob Verheem

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
commanditaire vennootschap Logistiek Park Ossendrecht

Bevoegd gezag
Ossendrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018