2703. Buitengebied Ronde Hoep

De gemeente Ouder-Amstel stelt een nieuw bestemmingsplan op voor de polder De Ronde Hoep. De belangrijkste aanleiding is dat de polder in de provinciale structuurvisie is aangewezen als calamiteitenberging. Daarnaast worden mogelijk enkele veranderingen in functies en landbouwkundig gebruik vastgelegd.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-08-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
22-08-2012 Aankondiging start procedure
23-08-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
15-10-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De hoofdpunten voor het MER zijn:

  • De argumentatie voor de aanwijzing van de Ronde Hoep als calamiteitenberging, de manier waarop belangen van milieu, natuur en omwonenden daarbij een rol hebben gespeeld en een beschrijving van de omstandigheden waaronder de polder zal worden ingezet.
  • De gevolgen van het onder water zetten van de polder voor bodemkwaliteit, waterkwaliteit en veiligheid en daarmee samenhangend voor functies, gebruikswaarde en bedrijfsvoering, plus de gevolgen voor flora en fauna.
  • De landschappelijke gevolgen van de inrichting van de polder als calamiteitenberging en van mogelijke mitigerende maatregelen zoals kaden.
  • Een beschrijving van de overige ontwikkelingen die met het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt, zoals uitbreidingsmogelijkheden van veehouderijen en recreatie.
  • De gevolgen van een eventuele toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, met name het nabij gelegen gebied Botshol.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wouter Beekman
ing. Hilko Ellen
drs. Sjef Jansen
drs. ing. Fon ten Thij

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Ouder-Amstel

Bevoegd gezag
Gemeente Ouder-Amstel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D03.2 2011: waterkering, dijk
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 22 okt 2017