2701. Structuurvisie windenergie Emmen

De gemeente Emmen wil op haar grondgebied 60 MW aan windenergie binnen één opstelling realiseren. In een structuurvisie wil zij de ruimtelijke randvoorwaarden voor de windmolenopstelling vastleggen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-07-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
17-07-2012 Aankondiging start procedure
25-07-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
11-10-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
23-04-2013 Kennisgeving MER
25-04-2013 Ter inzage legging MER
12-06-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-08-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
03-09-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-12-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vond dat in het MER voor de besluitvorming informatie ontbrak over de alternatievenvergelijking en over de effecten op natuur. Hierdoor waren milieuverschillen tussen alternatieven slecht zichtbaar en was ook onduidelijk welk alternatief vanuit milieuoogpunt het beste scoort. De gemeente heeft het MER aangevuld op deze punten. De Commissie vindt dat met inachtneming van de conclusies die in het toetsingsadvies getrokken worden, de basisinformatie in het MER en de aanvulling tezamen aanwezig is om een besluit te kunnen nemen.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert de volgende punten in het MER op te nemen:

  • Een heldere beschrijving van hoe locatie- en inrichtingskeuzes tot stand zijn gekomen. Een gedetailleerde uitwerking van inrichtingsalternatieven voor de gekozen locatie(s) voor het project-MER plaatsvindt.
  • Een onderbouwing van de locatiekeuze en de keuze voor het inrichtingsalternatief op basis van absolute en relatieve milieueffecten en het totale vermogen en energieopbrengst.
  • Een overzicht waarin de milieueffecten op landschap, natuur en leefomgeving van de locatiealternatieven en inrichtingsalternatieven zijn vergeleken. Houd hierbij rekening met mitigerende maatregelen en maak gebruik van visualisaties uit relevante zichthoeken. Ga in op de cumulatieve milieueffecten met windparken buiten de gemeente.
  • De ontwikkeling van inrichtingsalternatieven voor het park als geheel, met als variabelen de grootte van de windturbine, het aantal turbines, het opstellingspatroon van turbines binnen het gebied. Houd hierbij rekening met de toekomstvastheid van de doelstelling en windturbinetechnologie.
  • Onderbouw of een combinatie van twee of drie kleinere locaties (die gezamenlijk ervoor zorgen dat de gewenste doelstelling gerealiseerd wordt) als voorkeurslocatie al dan niet mogelijk is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ing. Arie van Beek
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Emmen

Bevoegd gezag
Gemeente Emmen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 06 dec 2013