2694. Bestemmingsplan buitengebied Oost Gelre

De gemeente Oost Gelre herziet haar bestemmingsplan buitengebied. Als onderbouwing voor de besluitvorming worden het plan-MER voor de LOG's Oost Gelre en Berkelland uit 2009 (project 2207) plus een oplegnotitie gebruikt. 

Procedure en adviezen

Toetsing
05-06-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
04-09-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie is van oordeel dat op een aantal punten informatie ontbreekt om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij de besluitvorming over het bestemmingsplan buitengebied Oost Gelre.

  • De Commissie constateert dat het bestemmingsplan buitengebied meer ontwikkelingsmogelijkheden kent dan waar bij het MER 2009 plus de oplegnotitie van is uitgegaan. Zo is omschakeling van grondgebonden naar intensieve veehouderij mogelijk en kan in het verwevingsgebied met een wijzigingsbevoegdheid overal worden uitgebreid. De effecten van dit totaal aan ontwikkelingsmogelijkheden zijn niet beschreven.
  • Verder komt uit de stukken naar voren dat significant negatieve gevolgen op Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten. Er is echter niet onderzocht of en hoe (met een alternatief en/of maatregelen) aantasting van natuurlijke kenmerken wel uit te sluiten is.
  • Tot slot ontbreekt een zelfstandig leesbare en integrale samenvatting.

De Commissie adviseert deze punten aan te vullen voordat het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
drs. Sjef Jansen
drs. ing. Fon ten Thij

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Oost Gelre

Bevoegd gezag
Gemeente Oost Gelre

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 30 nov 2012